COVID-19 Fight
122
matches in the
ingnoun
  1. shirt
   USA: ʃəː't UK: ʃəːt
  1. chemise
   USA: ʃʌ·miː'z UK: ʃəmiːz
ing alsó részenoun
  1. shirttail
   UK: ʃəːtteɪl
inganoun
  1. pendulum
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·m UK: pendjʊləm
 1. mil
  1. fork
   USA: fɔː'rk UK: fɔːk
ingadozikv
  1. informal wobble
   USA: wɔ'bʌ·l UK: wɔbl
  1. waver
   USA: weɪ'vəː· UK: weɪvər
  1. vacillate
   USA: væ'sʌ·leɪ"t UK: væsɪleɪt
  1. figurative teeter
   USA: tiː'təː· UK: tiːtər
  1. swag
   UK: swæg
  1. shilly-shally
   UK: ʃɪlɪʃæliː
  1. reel
   USA: riː'l UK: riːl
  1. figurative oscillate
   USA: ɔ'sʌ·leɪ"t UK: ɔsɪleɪt
  1. fluctuate
   USA: flʌ'ktʃʌ·weɪ"t UK: flʌktʃʊeɪt
ingadozásnoun
  1. wobbling
   USA: wɔ'blɪ·ŋ UK: wɔblɪŋ
  1. informal wobble
   USA: wɔ'bʌ·l UK: wɔbl
  1. wabble
   UK: wɔbl
  1. variation
   USA: ve"riː·eɪ'ʃʌ·n UK: veərɪeɪʃn
  1. vacillation
   USA: væ"sʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: væsɪleɪʃn
  1. swag
   UK: swæg
  1. shilly-shally
   UK: ʃɪlɪʃæliː
  1. reel
   USA: riː'l UK: riːl
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. figurative oscillation
   USA: ɔ"sʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɔsɪleɪʃn
  1. indecision
   USA: ɪ"ndʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: ɪndɪsɪʒn
 1. telco
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. fluctuation
   USA: flʌ"ktʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: flʌktʃʊeɪʃn
ingadozóadj
  1. informal wobbly
   USA: wɔ'bʌ·liː· UK: wɔbliː
  1. wobbling
   USA: wɔ'blɪ·ŋ UK: wɔblɪŋ
  1. wavering
   USA: weɪ'vəː·ɪ·ŋ UK: weɪvərɪŋ
  1. vacillating
   USA: væ'sʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: væsɪleɪtɪŋ
  1. unsteady
   USA: ʌ·nste'diː· UK: ʌnstediː
  1. unconfirmed
   USA: ʌ"nkʌ·nfəː'md UK: ʌnkənfəːmd
  1. unbalanced
   USA: ʌ·nbæ'lʌ·nst UK: ʌnbælənst
  1. slippery
   USA: slɪ'priː· UK: slɪpəriː
  1. pendulous
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·s UK: pendjʊləs
  1. irresolute
   UK: ɪrezəluːt
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
  1. indecisive
   USA: ɪ"ndʌ·saɪ'sɪ·v UK: ɪndɪsaɪsɪv
  1. fickle
   USA: fɪ'kʌ·l UK: fɪkl
  1. choppy
   USA: tʃɔ'piː· UK: tʃɔpiː
ingadozó embernoun
  1. wobbler
   UK: wɔblər
ingaforgalomnoun
 1. rail
  1. US shuttle
   USA: ʃʌ'tʌ·l UK: ʃʌtl
ingafűrészexp
  1. reciprocating saw
   USA: rʌ·sɪ'prʌ·keɪ"tɪ·ŋ sɔː' UK: rɪsɪprəkeɪtɪŋ sɔː
  1. alternating saw
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"tɪ·ŋ sɔː' UK: ɔːltəneɪtɪŋ sɔː
ingajáratv
  1. shuttle
   USA: ʃʌ'tʌ·l UK: ʃʌtl
ingajáratban közlekedikv
  1. US shuttle
   USA: ʃʌ'tʌ·l UK: ʃʌtl
inganyagnoun
  1. shirting
   UK: ʃəːtɪŋ
  1. Scot sarking
ingatv
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
ingatagadj
  1. old voluble
   USA: vɔ'lyʌ·bʌ·l UK: vɔljʊbl
  1. volatile
   USA: vɔ'lʌ·tʌ·l UK: vɔlətaɪl
  1. figurative variable
   USA: ve'riː·ʌ·bʌ·l UK: veərɪəbl
  1. unsteady
   USA: ʌ·nste'diː· UK: ʌnstediː
  1. unstable
   USA: ʌ·nsteɪ'bʌ·l UK: ʌnsteɪbl
  1. unsound
   USA: ʌ·nsaʊ'nd UK: ʌnsaʊnd
  1. shilly-shally
   UK: ʃɪlɪʃæliː
  1. figurative shaky
   USA: ʃeɪ'kiː· UK: ʃeɪkiː
  1. Sandy
   USA: sæ'ndiː· UK: sændiː
  1. rocky
   USA: rɔ'kiː· UK: rɔkiː
  1. precarious
   USA: priː·ke'riː·ʌ·s UK: prɪkeərɪəs
  1. old mercurial
   USA: məː·kyʊ'riː·ʌ·l UK: məːkjʊərɪəl
  1. inconstant
   UK: ɪnkɔnstənt
  1. flighty
   USA: flaɪ'tiː· UK: flaɪtiː
  1. fickle
   USA: fɪ'kʌ·l UK: fɪkl
  1. literary daedal
ingatag járásúadj
  1. groggy
   USA: grɔ'giː· UK: grɔgiː
ingatagságnoun
  1. versatility
   USA: vəː"sʌ·tɪ'lʌ·tiː· UK: vəːsətɪlɪtiː
  1. shilly-shally
   UK: ʃɪlɪʃæliː
  1. shakiness
   USA: ʃeɪ'kiː·nʌ·s UK: ʃeɪkɪnəs
  1. instability
   USA: ɪ"nstʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪnstəbɪlɪtiː
  1. inconstancy
   USA: ɪ"nkɔ'nstʌ·nsiː· UK: ɪnkɔnstənsiː
  1. grogginess
   UK: grɔgɪnəs
  1. fickleness
   USA: fɪ'kʌ·lnʌ·s UK: fɪklnəs
ingatestnoun
 1. arch
  1. rocker
   USA: rɔ'kəː· UK: rɔkər
ingatlannoun
 1. law
  1. tenement
   USA: te'nʌ·mʌ·nt UK: tenəmənt
 2. law
  1. realty
   USA: riː'ltiː· UK: rɪəltiː
  1. real estate
   USA: riː'l ʌ·steɪ't UK: rɪəl ɪsteɪt
  1. property
   USA: prɔ'pəː·tiː· UK: prɔpətiː
  1. Számos ingatlannal rendelkezik Brüsszel belvárosában.
    1. He owns a number of properties in the centre of Brussels.
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
  1. immovable estate
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l ʌ·steɪ't UK: ɪmuːvəbl ɪsteɪt
  1. estate / real -
   USA: ʌ·steɪ't riː'l UK: ɪsteɪt rɪəl
ingatlan birtokexp
  1. immovable estate
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l ʌ·steɪ't UK: ɪmuːvəbl ɪsteɪt
ingatlan bérletnoun
  1. tenement
   USA: te'nʌ·mʌ·nt UK: tenəmənt
Report or add missing word to a dictionary...