COVID-19 Fight
109
matches in the
húsnoun
  1. meat
   USA: miː't UK: miːt
  1. flesh
   USA: fle'ʃ UK: fleʃ
  1. Se hús, se hal.
    1. Neither fish nor flesh.
    1. Neither fish nor flesh.
 1. leather
  1. flesh
   USA: fle'ʃ UK: fleʃ
  1. Se hús, se hal.
    1. Neither fish nor flesh.
    1. Neither fish nor flesh.
hús és vérexp
  1. flesh and blood
   USA: fle'ʃ ʌ·nd blʌ'd UK: fleʃ ənd blʌd
húsboltnoun
  1. butcher's
   USA: bʊ'tʃəː·z UK: bʊtʃəz
húsbárdexp
  1. meat cleaver
   USA: miː't kliː'vəː· UK: miːt kliːvər
  1. chopper
   USA: tʃɔ'pəː· UK: tʃɔpər
húsdarálónoun
  1. mincing machine
   USA: mɪ'nsɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: mɪnsɪŋ məʃiːn
  1. mincer
   USA: mɪ'nsəː· UK: mɪnsər
  1. meat grinder
   USA: miː't graɪ'ndəː· UK: miːt graɪndər
  1. masticator
   UK: mæstɪkeɪtə
húsdarálógépnoun
  1. masticator
   UK: mæstɪkeɪtə
húsevőadj
  1. carnivorous
   USA: kɔ·rnɪ'vəː·ʌ·s UK: kɑnɪvərəs
  1. carnivore
   USA: kɔ'rnɪ·vɔː"r UK: kɑnɪvɔːr
húsfeldolgozónoun
  1. meat-packing
   USA: miː'tpæ"kɪ·ŋ UK: miːtpækɪŋ
húsfüstölőnoun
  1. smoke-house
   UK: smoʊkhaʊz
húsfüstölő helyiségnoun
  1. smoke-house
   UK: smoʊkhaʊz
húsgombócnoun
  1. meatball
   USA: miː'tbɔː"l UK: miːtbɔːl
húshagyó keddnoun
  1. pancake day
   USA: pæ'nkeɪ"k deɪ' UK: pænkeɪk deɪ
húshagyókeddnoun
  1. shrove tuesday
   UK: ʃroʊv tjuːzdɪ
  1. pancake day
   USA: pæ'nkeɪ"k deɪ' UK: pænkeɪk deɪ
húshorognoun
húsklopfolónoun
  1. tenderizing mallet
   UK: tendəraɪzɪŋ mælɪt
  1. steak hammer
   USA: steɪ'k hæ'məː· UK: steɪk hæmər
  1. meat tenderizer
   UK: miːt tendəraɪzər
húskonzervnoun
  1. tinned meat
   UK: tɪnd miːt
 1. gastro
  1. spam
   USA: spæ'm UK: spæm
  1. canned meat
   USA: kæ'nd miː't UK: kænd miːt
húslevesnoun
  1. consomme'
   UK: kənsɔmeɪ
  1. clear soup
   USA: klɪ'r suː'p UK: klɪər suːp
 1. gastro
  1. broth
   USA: brɔː'θ UK: brɔθ
  1. bouillon
   USA: buː"wɪ'lʌ·n UK: buːjɔn
húsleves-fazéknoun
  1. stock-pot
   UK: stɔkpɔt
húslevesfazéknoun
  1. stock-pot
   UK: stɔkpɔt
húsliszt fajtanoun
  1. tankage
   UK: tæŋkɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...