COVID-19 Fight
500
matches in the
el-v part
  1. be-
   USA: biː· UK: biː
eladv
  1. way
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. past
   USA: pæ'st UK: pɑst
  1. off
   USA: ɔː'f UK: ɔf
  1. exeunt
   UK: eksɪənt
  1. away
   USA: ʌ·weɪ' UK: əweɪ
  1. aside
   USA: ʌ·saɪ'd UK: əsaɪd
eladv
 1. law
  1. vend
   UK: vend
  1. selves
   USA: se'lvz UK: selvz
  1. sell
   USA: se'l UK: sel
  1. sell , sold , sold
   USA: se'l soʊ'ld soʊ'ld UK: sel soʊld soʊld
  1. negotiate
   USA: nʌ·goʊ'ʃiː·eɪ"t UK: nɪgoʊʃɪeɪt
  1. give away
   USA: gɪ'v ʌ·weɪ' UK: gɪv əweɪ
eladatlanadj
  1. unsold
   USA: ʌ·nsoʊ'ld UK: ʌnsoʊld
eladhatatlanadj
  1. unsaleable
   USA: ʌ·nseɪ'lʌ·bʌ·l UK: ʌnseɪləbl
  1. unsalable
   USA: ʌ·nseɪ'lʌ·bʌ·l UK: ʌnseɪləbl
  1. unmarketable
   UK: ʌnmɑkɪtəbl
eladhatatlan árunoun
  1. piece of junk
   USA: piː's ʌ·v ʤʌ'ŋk UK: piːs ɔv ʤʌŋk
  1. dud stock
   USA: dʌ'd stɔ'k UK: dʌd stɔk
eladhatatlanságnoun
  1. unsaleability
   UK: ʌnseɪləbɪlɪtiː
  1. unsalability
   UK: ʌnseɪləbɪlɪtiː
eladhatóadj
  1. vendible
   UK: vendəbl
  1. saleable
   USA: seɪ'lʌ·bʌ·l UK: seɪləbl
  1. salable
   USA: seɪ'lʌ·bʌ·l UK: seɪləbl
 1. fin
  1. negotiable
   USA: nʌ·goʊ'ʃʌ·bʌ·l UK: nɪgoʊʃjəbl
  1. marketable
   USA: mɔ'rkʌ·tʌ·bʌ·l UK: mɑkɪtəbl
eladhatóságnoun
  1. vendibility
   UK: vendɪbɪlɪtiː
  1. merchantability
   UK: məːtʃəntəbɪlɪtiː
  1. marketability
   USA: mɔ"rkʌ·tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: mɑkɪtəbɪlɪtiː
  1. liquidity
   USA: lɪ·kwɪ'dʌ·tiː· UK: lɪkwɪdɪtiː
eladottv
  1. sold
   USA: soʊ'ld UK: soʊld
eladott árumennyiségnoun
  1. sale
   USA: seɪ'l UK: seɪl
eladásnoun
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. vendition
   UK: vendɪʃn
  1. selling
   USA: se'lɪ·ŋ UK: selɪŋ
  1. salesmanship
   USA: seɪ'lzmʌ·nʃɪ"p UK: seɪlzmənʃɪp
  1. sale
   USA: seɪ'l UK: seɪl
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
eladási árnoun
  1. sale price
   USA: seɪ'l praɪ's UK: seɪl praɪs
eladónoun
 1. law
  1. vendor
   USA: ve'ndəː· UK: vendər
  1. shop assistant
   USA: ʃɔ'p ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: ʃɔp əsɪstənt
  1. seller
   USA: se'ləː· UK: selər
  1. salesman, salesmen
   USA: seɪ'lzmʌ·n seɪ'lzme·n UK: seɪlzmən seɪlzmən
  1. salesclerk
   UK: seɪlzklɑk
  1. sale / for -
   USA: seɪ'l frəː· UK: seɪl fəː
  1. on sale
   USA: ɔ'n seɪ'l UK: ɔn seɪl
  1. for sale
   USA: frəː· seɪ'l UK: fəː seɪl
  1. for disposal
   USA: frəː· dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: fəː dɪspoʊzl
eladó árunoun
  1. seller
   USA: se'ləː· UK: selər
eladó áruknoun
  1. vendibles
   UK: vendəblz
eladóhelyiségnoun
  1. salesroom
   UK: seɪlzrʊm
eladókorúadj
  1. marriageable
   UK: mærɪʤəbl
eladónőnoun
  1. saleswoman, saleswomen
   USA: seɪ'lzwʊ"mʌ·n seɪ'lzwɪ"mʌ·n UK: seɪlzwʊmən seɪlzwɪmɪn
  1. saleslady
   UK: seɪlzleɪdiː
  1. salesgirl
   UK: seɪlzgəːl
eladósodikexp
  1. outrun the constable
   USA: aʊ·trʌ'n ðiː· kɔ'nstʌ·bʌ·l UK: aʊtrʌn ðiː kɔnstəbl
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...