COVID-19 Fight
3 matches in 3 dictionaries. Details
áldott állapotban vanv
    1. be in a delicate condition
      USA: biː· ɪ'n eɪ' de'lʌ·kʌ·t kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: biː ɪn eɪ delɪkət kəndɪʃn
áldott állapotban vanundef
áldott állapotban vanundef
Report or add missing word to a dictionary...