COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
áramló víznoun
  1. watercourse
   UK: wɔːtəkɔːs
  1. water-course
   UK: wɔːtəkɔːs
víz elragadása a hengerbe áramló gőzzelnoun
 1. techn
  1. priming
   USA: praɪ'mɪ·ŋ UK: praɪmɪŋ
áramló víz
Report or add missing word to a dictionary...