COVID-19 Fight
éhségv
  1. hunger
   USA: hʌ'ŋgəː· UK: hʌŋgər
  1. famine
   USA: fæ'mʌ·n UK: fæmɪn
  1. esuriency
   UK: ɪsjʊərɪənsiː
  1. esurience
   UK: ɪsjʊərɪəns
éhséget okozóadj
  1. hungry
   USA: hʌ'ŋgriː· UK: hʌŋgriː
éhségsztrájknoun coll noun
éhségtől való kimerültségnoun
  1. inanition
   UK: ɪnənɪʃn
éhségtől ájuldozóadj
  1. leery
   USA: lɪ'riː·
gyötrő éhségexp
  1. gnawing pains of hunger
   USA: nɔː'ɪ·ŋ peɪ'nz ʌ·v hʌ'ŋgəː· UK: nɔːɪŋ peɪnz ɔv hʌŋgər
elveri az éhségétexp
  1. take the edge off one's appetite
   USA: teɪ'k ðiː· e'ʤ ɔː'f wʌ'nz æ'pʌ·taɪ"t UK: teɪk ðiː eʤ ɔf wʌnz æpɪtaɪt
legjobb szakács az éhségexp
  1. hunger is the best sauce
   USA: hʌ'ŋgəː· ʌ·z ðiː· be'st sɔː's UK: hʌŋgər ɪz ðiː best sɔːs
Report or add missing word to a dictionary...