COVID-19 Fight
5 matches in 4 dictionaries. Details
öngyilkosságot követ elexp
  1. take one's own life
   USA: teɪ'k wʌ'nz oʊ'n laɪ'f UK: teɪk wʌnz oʊn laɪf
  1. suicide
   USA: suː'ʌ·saɪ"d UK: sjuːɪsaɪd
  1. suicide / commit -
   USA: suː'ʌ·saɪ"d kʌ·mɪ't UK: sjuːɪsaɪd kəmɪt
öngyilkosságot követett elexp
  1. he did away with himself
   USA: hiː' dʌ·d ʌ·weɪ' wʌ·ð hɪ"mse'lf UK: hiː dɪd əweɪ wɪð hɪmself
öngyilkosságot követ elv
öngyilkosságot követ elv
öngyilkosságot követ el
Report or add missing word to a dictionary...