COVID-19 Fight
önkormányzatnoun
 1. pol
  1. municipality
   USA: myuː"nɪ"sʌ·pæ'lʌ·tiː· UK: mjuːnɪsɪpælɪtiː
  1. local government
   USA: loʊ'kʌ·l gʌ'vəː·nmʌ·nt UK: loʊkl gʌvənmənt
  1. home rule
   USA: hoʊ'm ruː'l UK: hoʊm ruːl
  1. commune
   USA: kʌ·myuː'n UK: kɔmjuːn
  1. autonomy
   USA: ʌ·tɔ'nʌ·miː· UK: ɔːtɔnəmiː
önkormányzatiadj
  1. autonomous
   USA: ɔː·tɔ'nʌ·mʌ·s UK: ɔːtɔnəməs
önkormányzati közigazgatási rendszernoun
  1. communalism
   UK: kɔmjʊnlɪzəm
helyi önkormányzatnoun
  1. local government
   USA: loʊ'kʌ·l gʌ'vəː·nmʌ·nt UK: loʊkl gʌvənmənt
egyetemi önkormányzati testület tagjanoun
  1. fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
helyi kormányzat, önkormányzat (PHARE)exp
  1. local government
   USA: loʊ'kʌ·l gʌ'vəː·nmʌ·nt UK: loʊkl gʌvənmənt
Report or add missing word to a dictionary...