COVID-19 Fight
19 matches in 9 dictionaries. Details
összeütközikv
  1. jostle
   USA: ʤɔ'sʌ·l UK: ʤɔsl
  1. hurtle
   USA: həː'tʌ·l UK: həːtl
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
  1. fall foul of
   USA: fɔ'l faʊ'l ʌ·v UK: fɔːl faʊl ɔv
  1. crash into
   USA: kræ'ʃ ɪ"ntʌ· UK: kræʃ ɪntuː
  1. come into collision
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· kʌ·lɪ'ʒʌ·n UK: kʌm ɪntuː kəlɪʒn
  1. collide
   USA: kʌ·laɪ'd UK: kəlaɪd
  1. cannon
   USA: kæ'nʌ·n UK: kænən
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
összeütközik vkivelv
összeütközik vmivelv
nekimegy, összeütköziknoun
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
összeütközikv
összeütközikv
 1. két vonat, két személy/tárgy
összeütközikv
összeütközikv
 1. egyik jármű a másiknak
összeütközikv
 1. két sereg
összeütközikv
 1. vkivel
  1. z kimś zderzyć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zderzę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zderzy się
   1. seeAlso:
  2. zderzać się
   1. firstPersonSingular:
   2. zderzam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zderza się
   1. seeAlso:
összeütközikundef
 1. jármű
 2. vélemények
 3. elav. naut
 4. hajó egy másikkal
összeütközik vkivel/vmivelundef
összeütközik vmivelundef
erőteljesen összeütközikundef
(össze)ütközik vmivelundef
összeütközikv
összeütközikv
Report or add missing word to a dictionary...