COVID-19 Fight
összekötv
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
 1. rail
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. shackle
   USA: ʃæ'kʌ·l UK: ʃækl
  1. set together
   USA: se't tʌ·ge'ðəː· UK: set təgeðər
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. link
   USA: lɪ'ŋk UK: lɪŋk
  1. knot
   USA: nɔ't UK: nɔt
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. join up
   USA: ʤɔɪ'n ʌ'p UK: ʤɔɪn ʌp
  1. interconnect
   USA: ɪ"ntəː·kʌ·ne'kt UK: ɪntəːkənekt
  1. frap
   USA: fræ'p UK: fræp
  1. figurative connect
   USA: kʌ·ne'kt UK: kənekt
  1. literary conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. colligate
   UK: kɔllɪgeɪt
  1. informal clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
 2. arch
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
  1. bind up
   USA: baɪ'nd ʌ'p UK: baɪnd ʌp
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
  1. ally
   USA: ʌ·laɪ' UK: əlaɪ
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
  1. add
   USA: æ'd UK: æd
összeköt, bekötv
  1. tie up
   USA: taɪ' ʌ'p UK: taɪ ʌp
összeköt; beköt; rögzitexp
  1. bind , bound , bound
   USA: baɪ'nd baʊ'nd baʊ'nd UK: baɪnd baʊnd baʊnd
összeköt (gondolattal)v
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
összeköt, kapcsolv
  1. connect
   USA: kʌ·ne'kt UK: kənekt
összeköti a kellemest a hasznossalexp
  1. combine work with pleasure
   USA: kʌ·mbaɪ'n wəː'k wʌ·ð ple'ʒəː· UK: kɔmbaɪn wəːk wɪð pleʒər
összeköttetésnoun
 1. electr telco
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. liaison
   USA: leɪ'zɔ"n UK: lɪeɪzn
  1. US hook-up
   USA: hʊ'kʌ"p UK: hʊkʌp
  1. slang drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. connection
   USA: kʌ·ne'kʃʌ·n UK: kənekʃn
összeköttetés megszakításanoun
  1. interception
   USA: ɪ"nəː·se'pʃʌ·n UK: ɪntəsepʃn
összeköttetés megszűnésenoun
  1. black-out
   USA: blæ'kaʊ"t UK: blækaʊt
összeköttetésbenv
  1. be in touch
   USA: biː· ɪ'n tʌ'tʃ UK: biː ɪn tʌtʃ
összeköttetésben nem állóv
  1. uncommunicating
   UK: ʌnkəmjuːnɪkeɪtɪŋ
összeköttetésben vanv
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
összeköttetésben van vkivelv
  1. be in touch with sy
   USA: biː· ɪ'n tʌ'tʃ wʌ·ð saɪ'
összeköttetése van vkinélexp
  1. have a pull with sy
   USA: hæ'v eɪ' pʊ'l wʌ·ð saɪ'
összeköttetést létrehoz exp
  1. establish a call
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃ eɪ' kɔː'l UK: ɪstæblɪʃ eɪ kɔːl
összeköttetést létrehozv
  1. get sy through
   USA: gɪ't saɪ' θruː'
összekötésnoun
  1. trussing
   UK: trʌsɪŋ
 1. electr
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
 2. print
  1. ligature
   UK: lɪgətʃər
  1. interlock
   USA: ɪ"ntəː·lɔ'k UK: ɪntəlɔk
összekötöttadj
  1. copulate
   USA: kɔ'pyʌ·leɪ"t UK: kɔpjʊleɪt
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
összekötözv
 1. arch
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
  1. tie up
   USA: taɪ' ʌ'p UK: taɪ ʌp
  1. rope
   USA: roʊ'p UK: roʊp
összekötőadj
  1. copulative
   UK: kɔpjʊlətɪv
  1. connective
   USA: kʌ·ne'ktɪ·v UK: kənektɪv
  1. conjunctive
   UK: kənʤʌŋktɪv
  1. combiner
   UK: kɔmbaɪnər
Report or add missing word to a dictionary...