COVID-19 Fight
12 matches in 5 dictionaries. Details
összerezzenv
  1. start
   USA: stɔ'rt UK: stɑt
  1. give a start
   USA: gɪ'v eɪ' stɔ'rt UK: gɪv eɪ stɑt
összerezzenésnoun
  1. starting
   USA: stɔ'rtɪ·ŋ UK: stɑtɪŋ
  1. start
   USA: stɔ'rt UK: stɑt
erre összerezzentexp
  1. that gave him a jump
   USA: ðʌ·t geɪ'v ɪ"m eɪ' ʤʌ'mp UK: ðət geɪv hɪm eɪ ʤʌmp
erre hirtelen összerezzentemexp
  1. that gave me a jump
   USA: ðʌ·t geɪ'v miː' eɪ' ʤʌ'mp UK: ðət geɪv miː eɪ ʤʌmp
összerezzenv
összerezzenv
összerezzenésnoun
összerezzenésundef
összerezzenésnoun
  1. literary palpito
   m pálpito
összerezzenundef
összerezzenésundef
Report or add missing word to a dictionary...