COVID-19 Fight
32 matches in 3 dictionaries. Details
e Dichtenoun 'dɪçtə
  1. pluralForm:
  2. Dichten
  1. genitiveForm:
  2. Dichte
s Dichtennoun 'dɪçtən
dichtenv intrans v 'dɪçtən
r Dichternoun 'dɪçtɐ
  1. pluralForm:
  2. Dichter
  1. genitiveForm:
  2. Dichters
dichterischadj 'dɪçtərɪʃ
dichternv v 'dɪçtɐn
zum Dichter geborenexp 'tsʊm 'dɪçtɐ gə'boːrən
dichteundef
Dichtenundef
dichtenundef
dichterundef
Dichterundef
Dichterinundef
Dichterinnenundef
dichterischundef
Dichterlingundef
Dichterlingeundef
Report or add missing word to a dictionary...