471 matches in 19 dictionaries. Details
rnoun
  1. r
   USA: ɔ'r
-raprep
  1. old unto
   USA: ʌ'ntuː· UK: ʌntuː
  1. to
   USA: tʌ· UK: tuː
  1. onto
   USA: ɔ'ntuː· UK: ɔntʊ
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
  1. A vacsora 6 órára elkészül.
    1. Dinner will be ready by 6 o'clock.
ráadásnoun
  1. make-weight
   UK: meɪkweɪt
  1. giveaway
   USA: gɪ'vʌ·weɪ" UK: gɪvəweɪ
  1. extra
   USA: e'kstrʌ· UK: ekstrə
  1. encore
   USA: ɔ'nkɔː"r UK: ɔŋkɔːr
  1. admixture
   UK: ædmɪkstʃər
ráadás-ívnoun
  1. overs
   USA: oʊ'vəː·z UK: oʊvəz
ráadásuladv
  1. too
   USA: tuː' UK: tuː
  1. literary therewithal
   UK: ðeəwɪðɔːl
  1. on the side
   USA: ɔ'n ðiː· saɪ'd UK: ɔn ðiː saɪd
  1. moreover
   USA: mɔː·roʊ'vəː· UK: mɔːroʊvər
  1. furthermore
   USA: fəː'ðəː·mɔː"r UK: fəːðəmɔːr
  1. for good measure
   USA: frəː· gʌ·d me'ʒəː· UK: fəː gʊd meʒər
  1. boot
   USA: buː't UK: buːt
  1. and to top it all
   USA: ʌ·nd tʌ· tɔ'p ʌ·t ɔː'l UK: ənd tuː tɔp ɪt ɔːl
  1. additionally
   USA: ʌ·dɪ'ʃnʌ·liː· UK: ədɪʃənəliː
  1. addition / in - (to)
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n ɪ'n tʌ· UK: ədɪʃn ɪn tuː
  1. added to which
   USA: æ'dʌ·d tʌ· hwɪ'tʃ UK: ædɪd tuː wɪtʃ
ráadásul adv
  1. informal throw in
   USA: θroʊ' ɪ'n UK: θroʊ ɪn
ráadja a gyújtástexp
  1. switch on the ignition
   USA: swɪ'tʃ ɔ'n ðiː· ɪ·gnɪ'ʃʌ·n UK: swɪtʃ ɔn ðiː ɪgnɪʃn
ráakadv
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. come upon
   USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n UK: kʌm əpɔn
  1. come across
   USA: kʌ'm ʌ·krɔː's UK: kʌm əkrɔs
  1. alight up
   USA: ʌ·laɪ't ʌ'p UK: əlaɪt ʌp
ráakad/rátörv
  1. come upon
   USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n UK: kʌm əpɔn
ráakaszkodikexp
  1. thrust oneself upon
   USA: θrʌ'st wʌ"nse'lf ʌ·pɔ'n UK: θrʌst wʌnself əpɔn
ráakasztv
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. hook up
   USA: hʊ'k ʌ'p UK: hʊk ʌp
  1. hook on
   USA: hʊ'k ɔ'n UK: hʊk ɔn
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. hang on
   USA: hæ'ŋ ɔ'n UK: hæŋ ɔn
  1. append
   USA: ʌ·pe'nd UK: əpend
ráakasztásnoun
 1. rail
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
rabnoun
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
  1. slang lag
   USA: læ'g UK: læg
  1. captive
   USA: kæ'ptɪ·v UK: kæptɪv
rábámulexp
  1. stare in the face
   USA: ste'r ɪ'n ðiː· feɪ's UK: steər ɪn ðiː feɪs
rabattnoun
 1. econ
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
rabbinoun
  1. rabbi
   USA: ræ'baɪ" UK: ræbaɪ
rábeszélv
  1. talk round
   USA: tɔː'k raʊ'nd UK: tɔːk raʊnd
  1. talk over
   USA: tɔː'k oʊ'vəː· UK: tɔːk oʊvər
  1. talk into
   USA: tɔː'k ɪ"ntʌ· UK: tɔːk ɪntuː
  1. persuade
   USA: pəː·sweɪ'd UK: pəsweɪd
  1. exhort
   USA: ɪ·gzɔː'rt UK: ɪgzɔːt
  1. coax
   USA: koʊ'ks UK: koʊks
  1. coax to
   USA: koʊ'ks tʌ· UK: koʊks tuː
  1. coax into
   USA: koʊ'ks ɪ"ntʌ· UK: koʊks ɪntuː
rábeszélésnoun
  1. suasion
   USA: sweɪ'ʒʌ·n UK: sweɪʒn
  1. persuasion
   USA: pəː·sweɪ'ʒʌ·n UK: pəsweɪʒn
rábeszéléssel kicsalv
rábeszéléssel kicsikarv
Report or add missing word to a dictionary...