COVID-19 Fight
16 matches in 3 dictionaries. Details
a lényeges dolgokat elsőnekexp
  1. first things first
   USA: fəː'st θɪ'ŋz fəː'st UK: fəːst θɪŋz fəːst
vminek a lényegenoun
  1. quintessence
   USA: kwɪ"nte'sʌ·ns UK: kwɪntesns
  1. guts
   USA: gʌ'ts UK: gʌts
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
nem érinti a lényegetexp
  1. beside the mark
   USA: bʌ·saɪ'd ðiː· mɔ'rk UK: bɪsaɪd ðiː mɑk
nem érti meg a lényegetv
  1. miss the point
   USA: mɪ's ðiː· pɔɪ'nt UK: mɪs ðiː pɔɪnt
a dolog lényegeexp
  1. the root of the matter
   USA: ðiː· ruː't ʌ·v ðiː· mæ'təː· UK: ðiː ruːt ɔv ðiː mætər
  1. the heart of the matter
   USA: ðiː· hɔ'rt ʌ·v ðiː· mæ'təː· UK: ðiː hɑt ɔv ðiː mætər
a dolog lényege az, hogyexp
  1. it boils down to this
   USA: ʌ·t bɔɪ'lz daʊ'n tʌ· ðʌ·s UK: ɪt bɔɪlz daʊn tuː ðɪs
vminek a lényegenoun
a lényegeundef
  1. stare
   amiben: in
  1. literary istare
   amiben: in
a lényeget illetőenundef
a lényege / veleje vminekundef
  1. nocciolo
   nócciolo
  1. literary midolla
  1. literary medulla
  1. literary old regional medolla
a lényege / veleje vmineknoun
ez a lényegeundef
ez a lényege a dolognakundef
elhallgatja a lényegetundef
az egésznek az a lényege, hogyundef
vminek a mélye, lényegenoun
  1. viscere
   m tsz: le viscere víscere
Report or add missing word to a dictionary...