COVID-19 Fight
190 matches in 4 dictionaries. Details
many a timeadv USA: me'niː· eɪ' taɪ'm UK: meniː eɪ taɪm
long / a - time agoadv USA: lɔː'ŋ eɪ' taɪ'm ʌ·goʊ' UK: lɔŋ eɪ taɪm əgoʊ
full many a timeexp USA: fʊ'l me'niː· eɪ' taɪ'm UK: fʊl meniː eɪ taɪm
great / have a - timeexp USA: greɪ't hæ'v eɪ' taɪ'm UK: greɪt hæv eɪ taɪm
hard / have a - timeexp USA: hɔ'rd hæ'v eɪ' taɪ'm UK: hɑd hæv eɪ taɪm
once upon a timeexp USA: wʌ'ns ʌ·pɔ'n eɪ' taɪ'm UK: wʌns əpɔn eɪ taɪm
one at a timeexp USA: hwʌ'n æ't eɪ' taɪ'm UK: wʌn ət eɪ taɪm
two at a timeexp USA: tuː' æ't eɪ' taɪ'm UK: tuː ət eɪ taɪm
upon / once - a timeexp USA: ʌ·pɔ'n wʌ'ns eɪ' taɪ'm UK: əpɔn wʌns eɪ taɪm
there comes a time whenexp USA: ðe'r kʌ'mz eɪ' taɪ'm hwɪ'n UK: ðeər kʌmz eɪ taɪm wen
by the time he arrivedexp USA: baɪ' ðiː· taɪ'm hiː' əː·aɪ'vd UK: baɪ ðiː taɪm hiː əraɪvd
dawdle away the timev USA: dɔː'dʌ·l ʌ·weɪ' ðiː· taɪ'm UK: dɔːdl əweɪ ðiː taɪm
for a little timeexp USA: frəː· eɪ' lɪ'tʌ·l taɪ'm UK: fəː eɪ lɪtl taɪm
for a long timeexp USA: frəː· eɪ' lɔː'ŋ taɪ'm UK: fəː eɪ lɔŋ taɪm
for a long time nowexp USA: frəː· eɪ' lɔː'ŋ taɪ'm naʊ' UK: fəː eɪ lɔŋ taɪm naʊ
i had a bad time of itexp USA: aɪ' hæ'd eɪ' bæ'd taɪ'm ʌ·v ʌ·t UK: aɪ həd eɪ bæd taɪm ɔv ɪt
i am pushed for timeexp USA: aɪ' eɪ'e'm pʊ'ʃt frəː· taɪ'm UK: aɪ æm pʊʃt fəː taɪm
race against the timeexp USA: reɪ's ʌ·ge'nst ðiː· taɪ'm UK: reɪs əgenst ðiː taɪm
race against timeexp USA: reɪ's ʌ·ge'nst taɪ'm UK: reɪs əgenst taɪm
idle one's time awayv USA: aɪ'dʌ·l wʌ'nz taɪ'm ʌ·weɪ' UK: aɪdl wʌnz taɪm əweɪ
Report or add missing word to a dictionary...