COVID-19 Fight
22 matches in 9 dictionaries. Details
aggódikv
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. fear
   USA: fɪ'r UK: fɪər
  1. old dread
   USA: dre'd UK: dred
  1. be uneasy about
   USA: biː· ʌ·niː'ziː· ʌ·baʊ't UK: biː ʌniːziː əbaʊt
  1. be uncomfortable
   USA: biː· ʌ·nkʌ'mfəː·tʌ·bʌ·l UK: biː ʌnkʌmftəbl
aggódik érteexp
  1. have fears for
   USA: hæ'v fɪ'rz frəː· UK: hæv fɪəz fəː
aggódik miattaexp
  1. trouble about
   USA: trʌ'bʌ·l ʌ·baʊ't UK: trʌbl əbaʊt
aggódik, nyugtalankodikexp
  1. concerned / be -
   USA: kʌ·nsəː'nd biː· UK: kənsəːnd biː
aggódik vki életéértv
  1. fear for sy
   USA: fɪ'r frəː· saɪ'
aggódik vkiértexp
  1. have fears for sy
   USA: hæ'v fɪ'rz frəː· saɪ'
aggódik vmi miattv
testi épségéért aggódikv
  1. go about in bodily fear
   USA: goʊ' ʌ·baʊ't ɪ'n bɔ'dʌ·liː· fɪ'r UK: goʊ əbaʊt ɪn bɔdəliː fɪər
aggódikv
  1. sorgen
   'zɔɐgən
  1. ihm ist bang
   'iːm 'ɪst 'baŋ
  1. Besorgnis hegen
   bə'zɔɐknɪs 'heːgən
fél, aggódikexp
  1. angst haben
   'aŋst 'haːbən
aggódikv
  1. frasować się
   1. firstPersonSingular:
   2. frasuję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. frasuje się
  2. trwożyć się
   1. firstPersonSingular:
   2. trwożę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. trwoży się
 1. vkiért, vmiért
  1. o kogoś niepokoić się
   1. firstPersonSingular:
   2. niepokoję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. niepokoi się
  2. o kogoś obawiać się
   1. firstPersonSingular:
   2. obawiam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. obawia się
 2. vmiért, vkiért
  1. czymś, o coś, o kogoś martwić się
   1. firstPersonSingular:
   2. martwię się
   1. thirdPersonSingular:
   2. martwi się
   1. seeAlso:
  2. czymś, o coś, o kogoś zmartwić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zmartwię się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zmartwi się
   1. seeAlso:
aggódikundef
  1. trepidare
   akiért: per
  1. preoccuparsi
   amiért/akiért: per - ami/aki miatt: di
  1. essere preoccupato
   akiért/amiért: per
  1. essere / stare in pensiero
   akiért/amiért: per
aggódik vkiért/vmiértundef
nem aggódik tovább vmiért/vkiértundef
erősen / nagyon aggódikundef
aggódikundef
  1. aggódik mindkettőnkért, félt mindkettőnket
    1. -а се и за двамата ни
  1. aggódik az életemért
    1. -а се за живота ми
aggódiknoun
Report or add missing word to a dictionary...