COVID-19 Fight
10 matches in 6 dictionaries. Details
amennyibenadv
  1. so long as
   USA: soʊ' lɔː'ŋ e'z UK: soʊ lɔŋ əz
  1. so far as
   USA: soʊ' fɔ'r e'z UK: soʊ fɑr əz
  1. insofar as
   USA: ɪ'nsʌ·fɔ·r e'z UK: ɪnsəfɑr əz
  1. inasmuch as
   USA: ɪ"næ'smʌ·k e'z UK: ɪnəzmʌtʃ əz
  1. in so far as
   USA: ɪ'n soʊ' fɔ'r e'z UK: ɪn soʊ fɑr əz
  1. as long as
   USA: e'z lɔː'ŋ e'z UK: əz lɔŋ əz
  1. according
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: əkɔːdɪŋ
amennyiben a helyzet úgy alakulexp
  1. should the occasion arise
   USA: ʃʊ'd ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n əː·aɪ'z UK: ʃʊd ðiː əkeɪʒn əraɪz
ha, amennyibenconj
  1. if
   USA: ʌ·f UK: ɪf
amennyibenconj
  1. wofern
   vo'fɛɐn
  1. Wenn
   'vɛn
  1. sofern
   zo'fɛɐn
  1. inwiefern
   ɪnvi'fɛɐn
  1. insofern
   ɪn'zoːfɛɐn
amennyibenconj
  1. stand so
   'zoː
amennyibenconj
amennyibenundef
amennyiben**nopos**
amennyibenconj
Report or add missing word to a dictionary...