COVID-19 Fight
answerv trans v USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
answer a bill of exchangeexp USA: æ'nsəː· eɪ' bɪ'l ʌ·v ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɑnsər eɪ bɪl ɔv ɪkstʃeɪnʤ
answer a problemexp USA: æ'nsəː· eɪ' prɔ'blʌ·m UK: ɑnsər eɪ prɔbləm
answer backexp USA: æ'nsəː· bæ'k UK: ɑnsər bæk
answer in monosyllablesexp UK: ɑnsər ɪn mɔnəsɪləblz
answer in the negativeexp USA: æ'nsəː· ɪ'n ðiː· ne'gʌ·tɪ·v UK: ɑnsər ɪn ðiː negətɪv
answer in the positiveexp USA: æ'nsəː· ɪ'n ðiː· pɔ'zʌ·tɪ·v UK: ɑnsər ɪn ðiː pɔzətɪv
answer the door bellexp USA: æ'nsəː· ðiː· dɔː'r be'l UK: ɑnsər ðiː dɔːr bel
answer the phoneexp USA: æ'nsəː· ðiː· foʊ'n UK: ɑnsər ðiː foʊn
answer the purposeexp USA: æ'nsəː· ðiː· pəː'pʌ·s UK: ɑnsər ðiː pəːpəs
answer to the descriptionexp USA: æ'nsəː· tʌ· ðiː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: ɑnsər tuː ðiː dɪskrɪpʃn
answerableadj USA: æ'nsəː·ʌ·bʌ·l UK: ænsərəbl
answering machinenoun USA: æ'nsəː·ɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: ɑnsərɪŋ məʃiːn
answering servicenoun USA: æ'nsəː·ɪ·ŋ səː'vʌ·s UK: ɑnsərɪŋ səːvɪs
answering to the descriptionexp USA: æ'nsəː·ɪ·ŋ tʌ· ðiː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: ɑnsərɪŋ tuː ðiː dɪskrɪpʃn
answers to correspondentsexp USA: æ'nsəː·z tʌ· kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nts UK: ɑnsəz tuː kɔrɪspɔndənts
definite answerexp USA: de'fʌ·nʌ·t æ'nsəː· UK: defɪnət ɑnsər
fitting answernoun USA: fɪ'tɪ·ŋ æ'nsəː· UK: fɪtɪŋ ɑnsər
loose answerexp USA: luː's æ'nsəː· UK: luːs ɑnsər
Report or add missing word to a dictionary...