COVID-19 Fight
11 matches in 6 dictionaries. Details
bánkódikv
  1. old yearn
   USA: yəː'n UK: jəːn
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. informal take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. sorrow
   USA: sɔ'roʊ· UK: sɔroʊ
  1. grieve
   USA: griː'v UK: griːv
bánkódik/emésztődik/emészti magátv
  1. eat one's heart out
   USA: iː't wʌ'nz hɔ'rt aʊ't UK: iːt wʌnz hɑt aʊt
bánkódik vmi miattv
  1. eat one's heart out
   USA: iː't wʌ'nz hɔ'rt aʊ't UK: iːt wʌnz hɑt aʊt
nagyon bánkódik/szomorkodik miatta/igen bántja a dologexp
  1. he is cut up about it
   USA: hiː' ʌ·z kʌ't ʌ'p ʌ·baʊ't ʌ·t UK: hiː ɪz kʌt ʌp əbaʊt ɪt
bánkódik vminexp
bánkódikv
  1. smucić się
   1. firstPersonSingular:
   2. smucę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. smuci się
   1. seeAlso:
  2. zasmucać się
   1. firstPersonSingular:
   2. zasmucam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. zasmuca się
   1. seeAlso:
bánkódikundef
  1. spiacersi
   ami miatt: per
  1. old ripiangersi
   ripiángersi
  1. addolorarsi
   ami miatt: per
  1. literary accorarsi
bánkódik vmi miattundef
bánkódikv
Report or add missing word to a dictionary...