COVID-19 Fight
bármi történjék isexp
  1. come what may
   USA: kʌ'm hwʌ't meɪ' UK: kʌm wɔt meɪ
  1. come in may
   USA: kʌ'm ɪ'n meɪ' UK: kʌm ɪn meɪ
  1. blow high, blow low
   USA: bloʊ' haɪ' bloʊ' loʊ' UK: bloʊ haɪ bloʊ loʊ
  1. at all events
   USA: æ't ɔː'l iː·ve'nts UK: ət ɔːl ɪvents
történjék bármi isexp
  1. happen what may
   USA: hæ'pʌ·n hwʌ't meɪ' UK: hæpən wɔt meɪ
Report or add missing word to a dictionary...