COVID-19 Fight
27 matches in 9 dictionaries. Details
bízikv
  1. reliant
   USA: riː·laɪ'ʌ·nt UK: rɪlaɪənt
  1. put faith in
   USA: pʊ't feɪ'θ ɪ'n UK: pʊt feɪθ ɪn
  1. have faith in
   USA: hæ'v feɪ'θ ɪ'n UK: hæv feɪθ ɪn
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
bízik a jövőbenexp
  1. have confidence in the future
   USA: hæ'v kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n ðiː· fyuː'tʃəː· UK: hæv kɔnfɪdəns ɪn ðiː fjuːtʃər
bízik vkibenv
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
  1. trust in sy
   USA: trʌ'st ɪ'n saɪ'
  1. put faith in sy
   USA: pʊ't feɪ'θ ɪ'n saɪ'
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. have faith in sy
   USA: hæ'v feɪ'θ ɪ'n saɪ'
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
  1. be reliant on
   USA: biː· riː·laɪ'ʌ·nt ɔ'n UK: biː rɪlaɪənt ɔn
  1. bank on sy
   USA: bæ'ŋk ɔ'n saɪ'
bízik vmibenv
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
  1. be reliant on
   USA: biː· riː·laɪ'ʌ·nt ɔ'n UK: biː rɪlaɪənt ɔn
nem bízikv
  1. mistrust
   USA: mɪ"strʌ'st UK: mɪstrʌst
  1. distrust
   USA: dɪ"strʌ'st UK: dɪstrʌst
nem bízik vmibenv
  1. mistrust
   USA: mɪ"strʌ'st UK: mɪstrʌst
fenntartás nélkül bízik vkibenv
  1. trust sy implicitly
   USA: trʌ'st saɪ' ɪ"mplɪ'sʌ·tliː·
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
bízikv
bízik vkibenv
bízik vkibenv
bízik vmibenv
nem bízikv
 1. vkiben de qqn
bízikundef
bízikv
 1. vkiben
  1. komuś ufać
   1. firstPersonSingular:
   2. ufam
   1. thirdPersonSingular:
   2. ufa
   1. seeAlso:
bízikundef
  1. sperare
   akiben/amiben: in
  1. old isperare
   akiben/amiben: in
  1. fondarsi
   akiben/amiben: su
  1. confidare
   akiben: in
  1. old compromettersi
   akiben: di comprométtersi
  1. avere fiducia
   akiben/amiben: in
bízik magábanundef
bízik vmibenundef
nem bízikundef
  1. dubitare
   akiben/amiben: di
  1. old dubbitare
   akiben/amiben: di
újra bízikundef
  1. ricredere
   ricrédere
nem bízik vkiben/vmibenundef
Report or add missing word to a dictionary...