COVID-19 Fight
11 matches in 6 dictionaries. Details
bókolv
  1. pay a compliment
   USA: peɪ' eɪ' kɔ'mplʌ·me·nt UK: peɪ eɪ kɔmplɪment
  1. flatter
   USA: flæ'təː· UK: flætər
  1. Sh curb
   USA: kəː'b UK: kəːb
  1. compliment
   USA: kɔ'mplʌ·me·nt UK: kɔmplɪment
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
bók; bókolnoun
  1. compliment
   USA: kɔ'mplʌ·me·nt UK: kɔmplɪment
  1. Egyetlen kézmozdulattal elhárította a dicséretet.
    1. He simply waved the compliment aside with his hand.
bókolv
 1. vkinek
  1. komuś prawić komplementy
   1. firstPersonSingular:
   2. prawię
   1. thirdPersonSingular:
   2. prawi
bókolundef
  1. complimentare
   akinek: tárgyeset
bókolásundef
bókolóadj
bókoló amarántundef
bókolv
bókolásnoun
bókoló gyömbérgyökérnoun
Report or add missing word to a dictionary...