122
matches in the
bajnoun
  1. informal unpleasantness
   USA: ʌ·nple'zʌ·ntnʌ·s UK: ʌnplezntnəs
  1. unease
   USA: ʌ·niː'z UK: ʌniːz
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Mindig szívesen segítek azon, aki bajba került.
    1. I always like to help anyone in trouble.
  1. old sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. shit
   USA: ʃiː't UK: ʃɪt
  1. predicament
   USA: priː·dɪ'kʌ·mʌ·nt UK: prɪdɪkəmənt
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. misfortune
   USA: mɪ"sfɔː'rtʃʌ·n UK: mɪsfɔːtʃuːn
  1. misery
   USA: mɪ'zəː·iː· UK: mɪzəriː
  1. mischief
   USA: mɪ'stʃʌ·f UK: mɪstʃɪf
  1. misadventure
   USA: mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: mɪsədventʃər
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Mi baja a marhasültnek, Bloomfield úr?
    1. 'What is the matter with the beef, Mr. Bloomfield?
  1. malady
   USA: mæ'lʌ·diː· UK: mælədiː
  1. ills
   USA: ɪ'lz UK: ɪlz
  1. harm
   USA: hɔ'rm UK: hɑm
  1. hardship
   USA: hɔ'rdʃɪ"p UK: hɑdʃɪp
  1. grief
   USA: griː'f UK: griːf
  1. evil
   USA: iː'vʌ·l UK: iːvl
  1. Két rossz közül a kisebb(ik)et kell választani.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. disease
   USA: dɪ"ziː'z UK: dɪziːz
  1. discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
  1. complaint
   USA: kʌ·mpleɪ'nt UK: kəmpleɪnt
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
  1. bane
   USA: beɪ'n UK: beɪn
  1. amiss
   USA: ʌ·mɪ's UK: əmɪs
baj, gond; zavarv
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
baj nélkül elmegy vmi mellettv
  1. weather
   USA: we'ðəː· UK: weðər
baj vár ráexp
  1. be in for trouble
   USA: biː· ɪ'n frəː· trʌ'bʌ·l UK: biː ɪn fəː trʌbl
baj érteexp
  1. the black ox has trod on his foot
   USA: ðiː· blæ'k ɔ'ks hʌ·z trɔ'd ɔ'n hʌ·z fʊ't UK: ðiː blæk ɔks hæz trɔd ɔn hɪz fʊt
baja vanv
  1. get on
   USA: gɪ't ɔ'n UK: get ɔn
baja van veleexp
  1. have trouble in doing
   USA: hæ'v trʌ'bʌ·l ɪ'n duː'ɪ·ŋ UK: hæv trʌbl ɪn duːɪŋ
baja van vmivelexp
bajadérnoun
bajba hoz egy lánytexp
  1. get a girl into trouble
   USA: gɪ't eɪ' gəː'l ɪ"ntʌ· trʌ'bʌ·l UK: get eɪ gəːl ɪntuː trʌbl
bajba jutv
  1. trouble / get into -
   USA: trʌ'bʌ·l gɪ't ɪ"ntʌ· UK: trʌbl get ɪntuː
  1. run into trouble
   USA: rʌ'n ɪ"ntʌ· trʌ'bʌ·l UK: rʌn ɪntuː trʌbl
  1. go into a spin
   USA: goʊ' ɪ"ntʌ· eɪ' spɪ'n UK: goʊ ɪntuː eɪ spɪn
  1. get into trouble
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· trʌ'bʌ·l UK: get ɪntuː trʌbl
  1. get into hot water
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· hɔ't wɔː'təː· UK: get ɪntuː hɔt wɔːtər
  1. get into a spin
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' spɪ'n UK: get ɪntuː eɪ spɪn
bajba kerülv
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. get into a row
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' roʊ' UK: get ɪntuː eɪ roʊ
  1. come to grief
   USA: kʌ'm tʌ· griː'f UK: kʌm tuː griːf
bajba kever vkitv
bajba keveredikexp
  1. get into trouble
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· trʌ'bʌ·l UK: get ɪntuː trʌbl
  1. get into mischief
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· mɪ'stʃʌ·f UK: get ɪntuː mɪstʃɪf
bajba sodorexp
  1. bring to grief
   USA: brɪ'ŋ tʌ· griː'f UK: brɪŋ tuː griːf
bajbanexp
  1. in a spot
   USA: ɪ'n eɪ' spɔ't UK: ɪn eɪ spɔt
bajban vanexp
  1. trouble / be in -
   USA: trʌ'bʌ·l biː· ɪ'n UK: trʌbl biː ɪn
  1. be under a cloud
   USA: biː· ʌ'ndəː· eɪ' klaʊ'd UK: biː ʌndər eɪ klaʊd
  1. be in trouble
   USA: biː· ɪ'n trʌ'bʌ·l UK: biː ɪn trʌbl
  1. be in a mess
   USA: biː· ɪ'n eɪ' me's UK: biː ɪn eɪ mes
  1. be in a hole
   USA: biː· ɪ'n eɪ' hoʊ'l UK: biː ɪn eɪ hoʊl
bajban/pácbanexp
  1. in a spot
   USA: ɪ'n eɪ' spɔ't UK: ɪn eɪ spɔt
bajban/pénzzavarban vanexp
  1. be in queer street
   USA: biː· ɪ'n kwɪ'r striː't UK: biː ɪn kwɪər striːt
bajcsinálónoun
  1. informal mischief
   USA: mɪ'stʃʌ·f UK: mɪstʃɪf
  1. gremlin
   USA: gre'mlʌ·n UK: gremlɪn
Report or add missing word to a dictionary...