COVID-19 Fight
bangnoun USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangv intrans v USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangv trans v USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangadj USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangadv USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bang the big drumexp USA: bæ'ŋ ðiː· bɪ'g drʌ'm UK: bæŋ ðiː bɪg drʌm
bangladeshnoun USA: bæ'ŋlʌ·de"ʃ UK: bæŋglədeʃ
Bangladeshinoun/adj USA: bæ'ŋlʌ·de"ʃiː· UK: bæŋglədeʃiː
banglenoun USA: bæ'ŋgʌ·l UK: bæŋgl
bangsv USA: bæ'ŋz UK: bæŋz
bang-upadj
Big Bangnoun USA: bɪ'g bæ'ŋ UK: bɪg bæŋ
go bangexp USA: goʊ' bæ'ŋ UK: goʊ bæŋ
sonic bangexp USA: sɔ'nɪ·k bæ'ŋ UK: sɔnɪk bæŋ
get more bang for the buckexp USA: gɪ't mɔː'r bæ'ŋ frəː· ðiː· bʌ'k UK: get mɔːr bæŋ fəː ðiː bʌk
he hit me bang in the eyeexp USA: hiː' hɪ't miː' bæ'ŋ ɪ'n ðiː· aɪ' UK: hiː hɪt miː bæŋ ɪn ðiː aɪ
go over with a bangnoun USA: goʊ' oʊ'vəː· wʌ·ð eɪ' bæ'ŋ UK: goʊ oʊvər wɪð eɪ bæŋ
Report or add missing word to a dictionary...