82 matches in 13 dictionaries. Details
barenoun USA: be'r UK: beər
barebackadv UK: beəbæk
barefacedadj UK: beəfeɪst
barefootadv USA: be'rfʊ"t UK: beəfʊt
barefootedadj UK: beəlegɪd
bare-headedadv UK: beəhedɪd
bare-leggedadj UK: beəlegɪd
barelyadv USA: be'rliː· UK: beəliː
bare majorityexp USA: be'r mʌ·ʤɔː'rʌ·tiː· UK: beər məʤɔrɪtiː
barenessnoun UK: beənəs
lay bareexp USA: leɪ' be'r UK: leɪ beər
the bare essentialsexp USA: ðiː· be'r iː·se'nʃʌ·lz UK: ðiː beər ɪsenʃlz
the bare ideaexp USA: ðiː· be'r aɪ·diː'ʌ· UK: ðiː beər aɪdɪə
lay bare one's fangsv USA: leɪ' be'r wʌ'nz fæ'ŋz UK: leɪ beər wʌnz fæŋz
under bare polesexp USA: ʌ'ndəː· be'r poʊ'lz UK: ʌndər beər poʊlz
a bare treeexp USA: eɪ' be'r triː' UK: eɪ beər triː
Report or add missing word to a dictionary...