COVID-19 Fight
be on the gov USA: biː· ɔ'n ðiː· goʊ' UK: biː ɔn ðiː goʊ
one of the best firms goingexp USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· be'st fəː'mz goʊ'ʌ·n UK: wʌn ɔv ðiː best fəːmz goʊɪŋ
he got out of bed on the wrong sideexp USA: hiː' gɔ't aʊ't ʌ·v be'd ɔ'n ðiː· rɔː'ŋ saɪ'd UK: hiː gɔt aʊt ɔv bed ɔn ðiː rɔŋ saɪd
Report or add missing word to a dictionary...