COVID-19 Fight
103 matches in 9 dictionaries. Details
beállítv
  1. turn up
   USA: təː'n ʌ'p UK: təːn ʌp
  1. tuneup
   USA: tuː'nʌ"p
 1. telco electric
  1. tune
   USA: tuː'n UK: tjuːn
 2. telco
  1. tune up
   USA: tuː'n ʌ'p UK: tjuːn ʌp
  1. tune in
   USA: tuː'n ɪ'n UK: tjuːn ɪn
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
 3. theatre
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. regulate
   USA: re'gyʌ·leɪ"t UK: regjʊleɪt
 4. electric
  1. preset
   USA: priː·se't UK: priːset
 5. arts
  1. pose
   USA: poʊ'z UK: poʊz
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. install
   USA: ɪ"nstɔː'l UK: ɪnstɔːl
  1. fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
  1. informal blow in
   USA: bloʊ' ɪ'n UK: bloʊ ɪn
 6. techn car
  1. adjust
   USA: ʌ·ʤʌ'st UK: əʤʌst
  1. Ha a szék túl magas, beállíthatod a neked megfelelő magasságra.
    1. If the chair is too high you can adjust it to suit you.
beállít (árbocot)v
  1. ship
   USA: ʃɪ'p UK: ʃɪp
beállít(ás)noun
beállításnoun
 1. naut
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
  1. pointing
   USA: pɔɪ'ntɪ·ŋ UK: pɔɪntɪŋ
  1. inset
   USA: ɪ'nse"t UK: ɪnset
  1. approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
 2. techn car
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
  1. Végezd el a szükséges beállításokat a fényképezőgépen mielőtt éjszakai fotózáshoz kezdesz.
    1. Make the necessary adjustments to your camera before taking nighttime photos.
beállítás (film)v
  1. take
   USA: teɪ'k UK: teɪk
beállítási szögexp
  1. setting angle
   USA: se'tɪ·ŋ æ'ŋgʌ·l UK: setɪŋ æŋgl
beállításoknoun
  1. settings
   USA: se'tɪ·ŋz UK: setɪŋz
  1. sets
   USA: se'ts UK: sets
  1. options
   USA: ɔ'pʃʌ·nz UK: ɔpʃnz
  1. adjusts
   USA: ʌ·ʤʌ's UK: əʤʌsts
beállít (csúcsot)v
  1. equal
   USA: iː'kwʌ·l UK: iːkwəl
beállíthatóadj
  1. adjustable
   USA: ʌ·ʤʌ'stʌ·bʌ·l UK: əʤʌstəbl
beállítja az órátexp
  1. set the watch
   USA: se't ðiː· wɔ'tʃ UK: set ðiː wɔtʃ
(be)állítócsavarexp
  1. adjusting screw
   USA: ʌ·ʤʌ'stɪ·ŋ skruː' UK: əʤʌstɪŋ skruː
beállító illesztőszegnoun
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
beállítottságnoun
  1. turn of mind
   USA: təː'n ʌ·v maɪ'nd UK: təːn ɔv maɪnd
  1. temper
   USA: te'mpəː· UK: tempər
 1. figurative
  1. stance
   USA: stæ'ns UK: stæns
  1. slant of life
   USA: slæ'nt ʌ·v laɪ'f UK: slænt ɔv laɪf
  1. mental constitution
   USA: me'ntʌ·l kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: mentl kɔnstɪtjuːʃn
  1. composition
   USA: kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpəzɪʃn
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
beállítottságúadj
  1. minded
   USA: maɪ'ndʌ·d UK: maɪndɪd
előre beállítv
  1. preset
   USA: priː·se't UK: priːset
fűtőházba beállításnoun
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
garázsba beállításnoun
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
gépszínbe beállításnoun
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
hamis beállításnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás beállításnoun
  1. maladjustment
   UK: mæləʤʌsmənt
Report or add missing word to a dictionary...