COVID-19 Fight
12 matches in 5 dictionaries. Details
bejönv
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. come in
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
bejön vhováexp
  1. come into somewhere
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· sʌ'mhwe"r UK: kʌm ɪntuː sʌmweər
szabad bejönnöm?exp
  1. may / - i come in?
   USA: meɪ' aɪ' kʌ'm ɪ'n UK: meɪ aɪ kʌm ɪn
jól bejön (rádióadás)v
  1. come through
   USA: kʌ'm θruː' UK: kʌm θruː
bejön (pénz)v
  1. einkommen
   'aɪnkɔmən
bejönv
  1. informal rentrer
  1. entrer
   être segédigével
bejön az áraundef
újra bejönundef
parancsoljon bejönni!undef
Report or add missing word to a dictionary...