COVID-19 Fight
103 matches in 9 dictionaries.
belépő díjexp
  1. fee / admission -
   USA: fiː' ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: fiː ədmɪʃn
  1. admission fee
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n fiː' UK: ədmɪʃn fiː
belépőél (szárnyprofil)noun
  1. leading edge
   USA: liː'dɪ·ŋ e'ʤ UK: liːdɪŋ eʤ
belépő (ruhadarab)noun
  1. wrap
   USA: ræ'p UK: ræp
beléptidíjnoun
  1. charge for admittance
   USA: tʃɔ'rʤ frəː· ʌ·dmɪ'tʌ·ns UK: tʃɑʤ fəː ədmɪtns
belépti díjnoun
  1. price of admission
   USA: praɪ's ʌ·v ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: praɪs ɔv ədmɪʃn
  1. entrance fee
   USA: e'ntrʌ·ns fiː' UK: ɪntrɑns fiː
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
belép (vhová)exp
újból belépv
  1. re-enter
   USA: riː·ɪ'ntəː·
újra belépv
 1. music
  1. re-enter
   USA: riː·ɪ'ntəː·
újbóli belépésnoun
  1. re-entering
   USA: riː·ɪ'ntəː·ɪ·ŋ
a belépés díjtalanexp
  1. admission free
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n friː' UK: ədmɪʃn friː
tessék belépni!exp
  1. come in!
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
báli belépőnoun
újból belépőadj
  1. re-entering
   USA: riː·ɪ'ntəː·ɪ·ŋ
lépcsőfok belépőjenoun
  1. tread
   USA: tre'd UK: tred
belépv
belépésnoun
  1. egyesületbe r Beitritt
   1. pluralForm:
   2. Beitritte
   1. genitiveForm:
   2. Beitrittes
   3. Beitritts
belépésnoun
  1. r Zutritt
   1. genitiveForm:
   2. Zutrittes
   3. Zutritts
  1. r Eintritt
   1. pluralForm:
   2. Eintritte
   1. genitiveForm:
   2. Eintritts
 1. music
  1. r Einsatz
   'aɪnzats
 2. techn
belépés díjtalanexp
belépési engedélynoun
  1. r Einlass
   1. genitiveForm:
   2. Einlasses
belépés (zene)noun
  1. r Einsatz
   'aɪnzats
Report or add missing word to a dictionary...