198 matches in 9 dictionaries. Details
bevonv
  1. withdraw, -drew, -drawn
   USA: wɪ"θdrɔː' druː' drɔː'n UK: wɪðdrɔː druː drɔːn
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
 1. electr
  1. sheathe
   USA: ʃiː'ð UK: ʃiːð
  1. revet
   UK: rɪvet
  1. muffle
   USA: mʌ'fʌ·l UK: mʌfl
 2. naut
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. lag
   USA: læ'g UK: læg
  1. informal slang get down
   USA: gɪ't daʊ'n UK: get daʊn
 3. naut
  1. furl
   UK: fəːl
  1. film
   USA: fɪ'lm UK: fɪlm
  1. draw in
   USA: drɔː' ɪ'n UK: drɔː ɪn
  1. do over
   USA: duː' oʊ'vəː· UK: duː oʊvər
  1. coat
   USA: koʊ't UK: koʊt
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. call in
   USA: kɔː'l ɪ'n UK: kɔːl ɪn
bevonásnoun
  1. sheathing
   USA: ʃiː'ðɪ·ŋ UK: ʃiːðɪŋ
  1. coating
   USA: koʊ'tɪ·ŋ UK: koʊtɪŋ
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
bevonás rézzelnoun
bevonás (vitorláké)noun
  1. furl
   UK: fəːl
bevonatnoun
  1. tarnish
   USA: tɔ'rnɪ"ʃ UK: tɑnɪʃ
  1. sheathing
   USA: ʃiː'ðɪ·ŋ UK: ʃiːðɪŋ
  1. muffle
   USA: mʌ'fʌ·l UK: mʌfl
  1. envelope
   USA: e'nvʌ·loʊ"p UK: envəloʊp
  1. coating
   USA: koʊ'tɪ·ŋ UK: koʊtɪŋ
  1. coat
   USA: koʊ't UK: koʊt
bevonat nélküliadj
  1. uncoated
   USA: ʌ·nkoʊ'tʌ·d UK: ʌŋkoʊæktɪd
bevonhatóadj
 1. biol
  1. retractable
   USA: riː·træ'ktʌ·bʌ·l UK: rɪtræktəbl
bevonja az orrvitorlátv
 1. naut
  1. reef
   USA: riː'f UK: riːf
bevonniv
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
bevon (posztóval)v
  1. list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
bevontadj
  1. coated
   USA: koʊ'tʌ·d UK: koʊtɪd
bevont vitorlákkalexp
  1. with all sails furled
   UK: wɪð ɔːl seɪlz fəːld
bevonulv
  1. march in
   USA: mɔ'rtʃ ɪ'n UK: mɑtʃ ɪn
  1. old list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. file in
   USA: faɪ'l ɪ'n UK: faɪl ɪn
bevonulásnoun
  1. file in
   USA: faɪ'l ɪ'n UK: faɪl ɪn
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
bevonulási haladékot adv
  1. defer
   USA: dʌ·fəː' UK: dɪfəːr
bevonulási halasztásnoun
 1. mil
  1. deferment
   USA: dʌ·fəː'mʌ·nt UK: dɪfəːmənt
bevon (vitorlát)v
  1. muzzle
   USA: mʌ'zʌ·l UK: mʌzl
bevon vmibev
  1. take into
   USA: teɪ'k ɪ"ntʌ· UK: teɪk ɪntuː
bádoggal bevonv
 1. chem ind metallurgy
  1. tin
   USA: tɪ'n UK: tɪn
bőrrel bevonv
  1. leather
   USA: le'ðəː· UK: leðər
Report or add missing word to a dictionary...