bitchv trans v USA: bɪ'tʃ UK: bɪtʃ
bitchv intrans v USA: bɪ'tʃ UK: bɪtʃ
bitchinessnoun
bitching twitchinginterj UK: bɪtʃɪŋ twɪtʃɪŋ
bitching twitchingexp UK: bɪtʃɪŋ twɪtʃɪŋ
bitching twitchingadj UK: bɪtʃɪŋ twɪtʃɪŋ
bitchyadj USA: bɪ'tʃiː· UK: bɪtʃiː
son of a bitchexp USA: sʌ'n ʌ·v eɪ' bɪ'tʃ UK: sʌn ɔv eɪ bɪtʃ
Report or add missing word to a dictionary...