COVID-19 Fight
453 matches in 9 dictionaries. Details
bizony!exp
  1. so i am!
   USA: soʊ' aɪ' eɪ'e'm UK: soʊ aɪ æm
bizonyadv
  1. verily
   UK: verɪliː
  1. sure enough
   USA: ʃʊ'r iː·nʌ'f UK: ʃʊər ɪnʌf
  1. jolly well
   USA: ʤɔ'liː· we'l UK: ʤɔliː wel
bizonyáraadv
  1. in all conscience
   USA: ɪ'n ɔː'l kɔ'nʃʌ·ns UK: ɪn ɔːl kɔnʃəns
  1. certainly
   USA: səː'tʌ·nliː· UK: səːtnliː
  1. A húga ugye biztosan jobban van, biztosan túl van a veszélyen?
    1. Your sister is certainly better, certainly out of danger?
bizonygatv
  1. old vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
  1. insist
   USA: ɪ"nsɪ'st UK: ɪnsɪst
  1. asseverate
   UK: əsevəreɪt
  1. assert
   USA: ʌ·səː't UK: əsəːt
bizonygatásnoun
  1. asseveration
   UK: əsevəreɪʃn
bizonygatóadj
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
bizonyÍtv
  1. infer
   USA: ɪ"nfəː' UK: ɪnfəːr
bizonyítv
  1. testify
   USA: te'stʌ·faɪ" UK: testɪfaɪ
  1. substantiate
   USA: sʌ·bstæ'nʃiː·eɪ"t UK: səbstænʃɪeɪt
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. prove
   USA: pruː'v UK: pruːv
  1. Ez még nem bizonyít semmit.
    1. But it doesn't prove anything.
  1. manifest
   USA: mæ'nʌ·fe"st UK: mænɪfest
  1. infer
   USA: ɪ"nfəː' UK: ɪnfəːr
  1. evince
   USA: ɪ·vɪ'ns UK: ɪvɪns
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. demonstrate
   USA: de'mʌ·nstreɪ"t UK: demənstreɪt
  1. confirm
   USA: kʌ·nfəː'm UK: kənfəːm
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
  1. aver
   USA: eɪ'vəː· UK: əvəːr
  1. attest
   USA: ʌ·te'st UK: ətest
  1. argue
   USA: ɔ'rgyuː· UK: ɑgjuː
bizonyítani szándékozikv
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
bizonyításnoun
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
  1. substantiation
   USA: sʌ·bstæ"nʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbstænʃɪeɪʃn
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. demonstration
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n UK: demənstreɪʃn
bizonyítási teherexp
  1. burden of proof
   USA: bəː'dʌ·n ʌ·v pruː'f UK: bəːdn ɔv pruːf
bizonyítás (mat)v
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
bizonyítás összefoglalásaexp
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
bizonyítás terheexp
  1. burden of proof
   USA: bəː'dʌ·n ʌ·v pruː'f UK: bəːdn ɔv pruːf
bizonyítatlanadj
  1. unproven
   USA: ʌ·npruː'vʌ·n UK: ʌnpruːvn
bizonyitéknoun
  1. ammunition
   USA: æ"myʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: æmjʊnɪʃn
bizonyítéknoun
  1. voucher
   USA: vaʊ'tʃəː· UK: vaʊtʃər
  1. testimony
   USA: te'stʌ·moʊ"niː· UK: testɪməniː
  1. substantiation
   USA: sʌ·bstæ"nʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbstænʃɪeɪʃn
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
  1. A vádnak nem volt bizonyítéka, és a férfi minden erejéből tagadta a vádat.
    1. There was no proof of the accusation, and the man vehemently denied the charge.
 1. law
  1. exhibit
   USA: ɪ·gzɪ'bʌ·t UK: ɪgzɪbɪt
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. argument
   USA: ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɑgjʊmənt
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
bizonyítékát adja vminekv
bizonyíték hiányábanexp
  1. not proven
   USA: nɔ't pruː'vʌ·n UK: nɔt pruːvn
bizonyítékokon alapulóadj
  1. evidential
   UK: evɪdenʃəl
Report or add missing word to a dictionary...