COVID-19 Fight
101 matches in 8 dictionaries. Details
bizonyosadj
  1. sure
   USA: ʃʊ'r UK: ʃʊər
  1. Abban azért bizonyos vagyok, hogy James nem iszik sokat.
    1. However, I am sure James does not drink so much.
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. A pályázati felhívás bizonyos országokba vagy zónákba irányuló exportra korlátozható.
    1. The invitation to tender may be limited to exports to particular countries or zones.
  1. definite
   USA: de'fʌ·nʌ·t UK: defɪnət
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
  1. Egy bizonyos: ez az éjszaka eldöntötte a sorsomat.
    1. One thing is certain, this night has decided my fate.
  1. assured
   USA: ʌ·ʃʊ'rd UK: əʃʊəd
bizonyos alkalomra készültadj
  1. extemporaneous
   UK: ekstempəreɪnɪəs
bizonyosanadv
  1. sure
   USA: ʃʊ'r UK: ʃʊər
  1. Bizonyos vagyok abban, hogy átmegy a vizsgán.
    1. I am sure of his passing the exam.
  2. A baba már felébredt és biztosan éhes.
    1. The baby is awake and sure to be hungry.
  1. certainly
   USA: səː'tʌ·nliː· UK: səːtnliː
  1. A húga ugye biztosan jobban van, biztosan túl van a veszélyen?
    1. Your sister is certainly better, certainly out of danger?
  1. assuredly
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·dliː· UK: əʃʊərɪdliː
bizonyos, biztosadj
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
bizonyos emberekexp
  1. a certain number of persons
   USA: eɪ' səː'tʌ·n nʌ'mbəː· ʌ·v pəː'sʌ·nz UK: eɪ səːtn nʌmbər ɔv pəːsnz
bizonyos feltételek mellettadv
  1. under conditions
   USA: ʌ'ndəː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: ʌndər kəndɪʃnz
bizonyos fokigexp
  1. within limits
   USA: wɪ"θɪ'n lɪ'mʌ·ts UK: wɪðiːn lɪmɪts
  1. old something
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ UK: sʌmθɪŋ
  1. some extent
   USA: sʌ'm ɪ·kste'nt UK: sʌm ɪkstent
  1. some degree
   USA: sʌ'm dɪ·griː' UK: sʌm dɪgriː
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
  1. in some sort
   USA: ɪ'n sʌ'm sɔː'rt UK: ɪn sʌm sɔːt
  1. in some respects
   USA: ɪ'n sʌ'm riː·spe'ks UK: ɪn sʌm rɪspekts
  1. in some measure
   USA: ɪ'n sʌ'm me'ʒəː· UK: ɪn sʌm meʒər
  1. in some degree
   USA: ɪ'n sʌ'm dɪ·griː' UK: ɪn sʌm dɪgriː
  1. in a way
   USA: ɪ'n eɪ' weɪ' UK: ɪn eɪ weɪ
  1. in a sort
   USA: ɪ'n eɪ' sɔː'rt UK: ɪn eɪ sɔːt
  1. a certain extent
   USA: eɪ' səː'tʌ·n ɪ·kste'nt UK: eɪ səːtn ɪkstent
  1. a certain degree
   USA: eɪ' səː'tʌ·n dɪ·griː' UK: eɪ səːtn dɪgriː
bizonyos fokig/értelembenexp
  1. in a manner
   USA: ɪ'n eɪ' mæ'nəː· UK: ɪn eɪ mænər
bizonyos határok közöttexp
  1. within limits
   USA: wɪ"θɪ'n lɪ'mʌ·ts UK: wɪðiːn lɪmɪts
bizonyos időn túlexp
  1. beyond a certain date
   USA: biː"ɔː'nd eɪ' səː'tʌ·n deɪ't UK: bɪjɔnd eɪ səːtn deɪt
bizonyos időponton túlexp
  1. beyond a certain date
   USA: biː"ɔː'nd eɪ' səː'tʌ·n deɪ't UK: bɪjɔnd eɪ səːtn deɪt
bizonyos mértébenv
  1. some extent
   USA: sʌ'm ɪ·kste'nt UK: sʌm ɪkstent
bizonyos mértékbennoun
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
  1. in some sort
   USA: ɪ'n sʌ'm sɔː'rt UK: ɪn sʌm sɔːt
  1. in some measure
   USA: ɪ'n sʌ'm me'ʒəː· UK: ɪn sʌm meʒər
  1. in a sort
   USA: ɪ'n eɪ' sɔː'rt UK: ɪn eɪ sɔːt
  1. a certain extent
   USA: eɪ' səː'tʌ·n ɪ·kste'nt UK: eɪ səːtn ɪkstent
bizonyos mértékben/fokigexp
  1. in some measure
   USA: ɪ'n sʌ'm me'ʒəː· UK: ɪn sʌm meʒər
bizonyos mértékignoun
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
bizonyosodj meg rólaexp
  1. got to be certain
   USA: gɔ't tʌ· biː· səː'tʌ·n UK: gɔt tuː biː səːtn
bizonyos pontignoun
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
bizonyosságnoun
  1. old surety
   USA: ʃʊ'rʌ·tiː· UK: ʃʊərətiː
  1. sureness
   UK: ʃʊənəs
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. confidence
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: kɔnfɪdəns
  1. certitude
   USA: səː'tʌ·tuː"d UK: səːtɪtjuːd
  1. certainty
   USA: səː'tʌ·ntiː· UK: səːtntiː
  1. UK assurance
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·ns UK: əʃʊərəns
bizonyos számú emberekexp
  1. a certain number of persons
   USA: eɪ' səː'tʌ·n nʌ'mbəː· ʌ·v pəː'sʌ·nz UK: eɪ səːtn nʌmbər ɔv pəːsnz
bizonyos tekintetbenexp
  1. in some ways
   USA: ɪ'n sʌ'm weɪ'z UK: ɪn sʌm weɪz
  1. in a way
   USA: ɪ'n eɪ' weɪ' UK: ɪn eɪ weɪ
Report or add missing word to a dictionary...