blood transfusionnoun USA: blʌ'd træ·nsfyuː'ʒʌ·n UK: blʌd trænsfjuːʒn
transfusion of bloodexp USA: træ·nsfyuː'ʒʌ·n ʌ·v blʌ'd UK: trænsfjuːʒn ɔv blʌd
Report or add missing word to a dictionary...