COVID-19 Fight
blow upv intrans v USA: bloʊ' ʌ'p UK: bloʊ ʌp
inflict a blow upexp USA: ɪ"nflɪ'kt eɪ' bloʊ' ʌ'p UK: ɪnflɪkt eɪ bloʊ ʌp
it is blowing up for rainexp USA: ʌ·t ʌ·z bloʊ'ɪ·ŋ ʌ'p frəː· reɪ'n UK: ɪt ɪz bloʊɪŋ ʌp fəː reɪn
rain blows uponv USA: reɪ'n bloʊ'z ʌ·pɔ'n UK: reɪn bloʊz əpɔn
Report or add missing word to a dictionary...