COVID-19 Fight
borzasztóadj
  1. tremendous
   USA: trʌ·me'ndʌ·s UK: trɪmendəs
  1. terrifying
   USA: te'rʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: terɪfaɪɪŋ
  1. informal terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
  1. terrible
   USA: te'rʌ·bʌ·l UK: teriːbl
  1. horrible
   USA: hɔː'rʌ·bʌ·l UK: hɔrəbl
  1. horrendous
   USA: hɔː"re'ndʌ·s
  1. gruesome
   USA: gruː'sʌ·m UK: gruːsəm
  1. fearsome
   USA: fɪ'rsʌ·m UK: fɪəsəm
  1. informal dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
  1. dire
   USA: daɪ'əː· UK: daɪər
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
  1. astounding
   USA: ʌ·staʊ'ndɪ·ŋ UK: əstaʊndɪŋ
borzasztó rémesadj
  1. frightful
   USA: fraɪ'tfʌ·l UK: fraɪtfəl
borzasztó, szörnyüadj
  1. terrible
   USA: te'rʌ·bʌ·l UK: teriːbl
borzasztóanadv
  1. informal wickedly
   USA: wɪ'kʌ·dliː· UK: wɪkɪdliː
  1. tremendously
   USA: trʌ·me'ndʌ·sliː· UK: trɪmendəsliː
  1. terrifyingly
   UK: terɪfaɪɪŋliː
  1. terribly
   USA: te'rʌ·bliː· UK: terəbliː
  1. informal something
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ UK: sʌmθɪŋ
  1. shockingly
   USA: ʃɔ'kɪ·ŋliː· UK: ʃɔkɪŋliː
  1. shocking
   USA: ʃɔ'kɪ·ŋ UK: ʃɔkɪŋ
  1. horribly
   USA: hɔː'rʌ·bliː· UK: hɔrəbliː
  1. horrendously
   USA: hɔː"re'ndʌ·sliː·
  1. frightfully
   USA: fraɪ'tfʌ·liː· UK: fraɪtfəliː
  1. informal dreadfully
   USA: dre'dfʌ·liː· UK: dredfəliː
  1. informal awfully
   USA: ɔ'fʌ·liː· UK: ɔːfliː
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
borzasztóan sajnálomexp
  1. i'm horribly sorry
   USA: ɪ'm hɔː'rʌ·bliː· sɔ'riː·
  1. i am frightfully sorry
   USA: aɪ' eɪ'e'm fraɪ'tfʌ·liː· sɔ'riː· UK: aɪ æm fraɪtfəliː sɔriː
borzasztóan sajnálom!exp
  1. i'm awfully sorry!
   USA: ɪ'm ɔ'fʌ·liː· sɔ'riː·
borzasztóan sietexp
  1. be in a tearing hurry
   USA: biː· ɪ'n eɪ' tɪ'rɪ·ŋ həː'iː· UK: biː ɪn eɪ teərɪŋ hʌriː
Report or add missing word to a dictionary...