COVID-19 Fight
232 matches in 15 dictionaries. Details
bosszankodásnoun
  1. fuming
   USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
bosszankodikv
  1. informal fume
   USA: fyuː'm UK: fjuːm
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. fret oneself
   USA: fre't wʌ"nse'lf UK: fret wʌnself
bosszankodik vmi miattv
bosszankodóadj
  1. vexed
   USA: ve'kst UK: vekst
  1. fuming
   USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
bosszankodvaadv
  1. fumingly
   UK: fjuːmɪŋliː
bosszantv
  1. vex
   USA: ve'ks UK: veks
  1. twit
   UK: twɪt
  1. twist the tail of
   USA: twɪ'st ðiː· teɪ'l ʌ·v UK: twɪst ðiː teɪl ɔv
  1. strike the wrong way
   USA: straɪ'k ðiː· rɔː'ŋ weɪ' UK: straɪk ðiː rɔŋ weɪ
  1. spite
   USA: spaɪ't UK: spaɪt
  1. informal US roil
   USA: rɔɪ'l UK: rɔɪl
  1. informal rile
   USA: raɪ'l UK: raɪl
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. provoke
   USA: prʌ·voʊ'k UK: prəvoʊk
  1. play up
   USA: pleɪ' ʌ'p UK: pleɪ ʌp
  1. informal plague
   USA: pleɪ'g UK: pleɪg
  1. peeve
   USA: piː'v UK: piːv
  1. informal nettle
   USA: ne'tʌ·l UK: netl
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. irk
   USA: əː'k UK: əːk
  1. old inflict
   USA: ɪ"nflɪ'kt UK: ɪnflɪkt
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. fash
   UK: fæʃ
  1. displease
   USA: dɪ"spliː'z UK: dɪspliːz
  1. chivvy
   UK: tʃɪviː
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
  1. slang blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
  1. bedevil
   USA: bʌ·de'vʌ·l UK: bɪdevl
  1. be on to sy
   USA: biː· ɔ'n tʌ· saɪ'
  1. ballyrag
   UK: bælɪræg
  1. annoy
   USA: ʌ·nɔɪ' UK: ənɔɪ
  1. anger
   USA: æ'ŋgəː· UK: æŋgər
  1. aggrieve
   USA: ʌ·griː'v UK: əgriːv
  1. informal aggravate
   USA: æ'grʌ·veɪ"t UK: ægrəveɪt
bosszantásnoun
  1. vexation
   UK: vekseɪʃn
  1. twitting
   UK: twɪtɪŋ
  1. harassment
   USA: həː·æ'smʌ·nt UK: hærəsmənt
  1. aggravation
   USA: æ"grʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: ægrəveɪʃn
bosszantás kedvéértadv
  1. contrariously
   UK: kəntreərɪəsliː
bosszant, idegesítv
  1. irritate
   USA: ɪ'rʌ·teɪ"t UK: ɪrɪteɪt
bosszantja vmiv
  1. be displeased at
   USA: biː· dɪ"spliː'zd æ't UK: biː dɪspliːzd ət
bosszantóadj
  1. vexing
   USA: ve'ksɪ·ŋ UK: veksɪŋ
  1. vexatious
   USA: ve·kseɪ'ʃʌ·s UK: vekseɪʃəs
  1. trying
   USA: traɪ'ŋ UK: traɪɪŋ
  1. provocative
   USA: proʊ·vɔ'kʌ·tɪ·v UK: prəvɔkətɪv
  1. informal plaguy
   UK: pleɪgiː
  1. informal pestilent
   UK: pestɪlənt
  1. pesky
   USA: pe'skiː· UK: peskiː
  1. nettlesome
   USA: ne'tʌ·lsʌ·m UK: netlsəm
  1. irritating
   USA: ɪ'rʌ·teɪ"tɪ·ŋ UK: ɪrɪteɪtɪŋ
  1. irksome
   USA: əː'ksʌ·m UK: əːksəm
  1. irking
   UK: əːkɪŋ
  1. invidious
   USA: ɪ"nvɪ'diː·ʌ·s UK: ɪnvɪdɪəs
  1. galling
   USA: gɔː'lɪ·ŋ UK: gɔːlɪŋ
  1. exasperating
   USA: ɪ·gzæ'spəː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪgzæspəreɪtɪŋ
  1. disappointing
   USA: dɪ"sʌ·pɔɪ'nɪ·ŋ UK: dɪsəpɔɪntɪŋ
  1. disagreeable
   USA: dɪ"sʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: dɪsəgriːəbl
  1. bothersome
   USA: bɔ'ðəː·sʌ·m UK: bɔðəsəm
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
  1. Jaj de bosszantó! Esik és otthon felejtettem az ernyőmet.
    1. What a bother! It's raining and I left my umbrella at home.
  1. annoying
   USA: ʌ·nɔɪ'ɪ·ŋ UK: ənɔɪɪŋ
  1. aggravating
   USA: æ'grʌ·veɪ"tɪ·ŋ UK: ægrəveɪtɪŋ
bosszantó akadálynoun
  1. hang-up
   USA: hæ'ŋgʌ"p
bosszantóanadv
bosszantó dologexp
  1. asshole
   UK: æshoʊl
bosszantó, fárasztó, kellemetlenadj
  1. irksome
   USA: əː'ksʌ·m UK: əːksəm
bosszantottv
  1. twitted
   UK: twɪtɪd
bosszant vkitv
  1. twist the tail of sy
   USA: twɪ'st ðiː· teɪ'l ʌ·v saɪ'
  1. stroke sy the wrong way
   USA: stroʊ'k saɪ' ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
  1. play sy up
   USA: pleɪ' saɪ' ʌ'p
bosszúnoun
  1. vengeance
   USA: ve'nʤʌ·ns UK: venʤəns
  1. revenge
   USA: riː·ve'nʤ UK: rɪvenʤ
bosszúállásnoun
  1. vindictiveness
   USA: vɪ"ndɪ'ktɪ·vnʌ·s UK: vɪndɪktɪvnəs
  1. revenge
   USA: riː·ve'nʤ UK: rɪvenʤ
bosszúállóadj
  1. vindictive
   USA: vɪ"ndɪ'ktɪ·v UK: vɪndɪktɪv
  1. old vindicative
   UK: vɪndɪkətɪv
  1. vengeful
   USA: ve'nʤfʌ·l UK: venʤfəl
  1. unforgiving
   USA: ʌ·nfəː·gɪ'vɪ·ŋ UK: ʌnfəgɪvɪŋ
  1. avenging
   USA: ʌ·ve'nʤɪ·ŋ UK: əvenʤɪŋ
  1. avenger
   USA: ʌ·ve'nʤəː· UK: əvenʤər
Report or add missing word to a dictionary...