COVID-19 Fight
break offv intrans v USA: breɪ'k ɔː'f UK: breɪk ɔf
break offv trans v USA: breɪ'k ɔː'f UK: breɪk ɔf
break off an engagementv USA: breɪ'k ɔː'f ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: breɪk ɔf ən ɪngeɪʤmənt
engagement / break off an -exp USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt breɪ'k ɔː'f ʌ·n UK: ɪngeɪʤmənt breɪk ɔf ən
Report or add missing word to a dictionary...