9 matches in 2 dictionaries. Details
bring onv trans v USA: brɪ'ŋ ɔ'n UK: brɪŋ ɔn
bring one's mind to bear uponexp USA: brɪ'ŋ wʌ'nz maɪ'nd tʌ· be'r ʌ·pɔ'n UK: brɪŋ wʌnz maɪnd tuː beər əpɔn
trouble / bring - on sbexp
bring it on!exp USA: brɪ'ŋ ʌ·t ɔ'n UK: brɪŋ ɪt ɔn
bringing onnoun USA: brɪ'ŋɪ·ŋ ɔ'n UK: brɪŋɪŋ ɔn
bring sy to one's sensesv USA: brɪ'ŋ saɪ' tʌ· wʌ'nz se'nsʌ·z
bring trouble on sbexp
bring oneself to do somethingundef
Report or add missing word to a dictionary...