COVID-19 Fight
buta beszédnoun
  1. tosh
   USA: tɔ'ʃ UK: tɔʃ
  1. poppycock
   USA: pɔ'piː·kɔː"k UK: pɔpɪkɔk
  1. bullshit
   USA: bʊ'lʃɪ"t UK: bʊlʃɪt
  1. bosh
   USA: bɔ'ʃ UK: bɔʃ
buta beszéd!interj
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
  1. stuff and nonsense!
   USA: stʌ'f ʌ·nd nɔ'nse·ns UK: stʌf ənd nɔnsns
  1. rot!
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. horsefeathers!
   UK: hɔːsfeðəz
Report or add missing word to a dictionary...