COVID-19 Fight
catch in the actexp USA: kæ'tʃ ɪ'n ðiː· æ'kt UK: kætʃ ɪn ðiː ækt
catch red-handed in the actv USA: kæ'tʃ re'dhæ"ndʌ·d ɪ'n ðiː· æ'kt UK: kætʃ redhændɪd ɪn ðiː ækt
catch sy in the actv USA: kæ'tʃ saɪ' ɪ'n ðiː· æ'kt
Report or add missing word to a dictionary...