COVID-19 Fight
19 matches in 3 dictionaries. Details
challengenoun USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
  1. It's going to be a difficult job, but I'm sure she'll rise to the challenge.
    1. Nehéz munka lesz, de tudom hogy felnő a feladathoz.
challengev trans v USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
  1. Working in a foreign country and learning a new language is quite a challenge.
    1. Külföldön dolgozni és egy új nyelvet megtanulni igazi kihívás.
challenge-cupnoun
challengernoun USA: tʃæ'lʌ·nʤəː· UK: tʃælənʤər
challenge the chargeexp USA: tʃæ'lʌ·nʤ ðiː· tʃɔ'rʤ UK: tʃælənʤ ðiː tʃɑʤ
horizontally challengedexp USA: hɔː"rʌ·zɔ'ntʌ·liː· tʃæ'lʌ·ʤd UK: hɔrɪzɔntəliː tʃælənʤd
take up a challengeexp USA: teɪ'k ʌ'p eɪ' tʃæ'lʌ·nʤ UK: teɪk ʌp eɪ tʃælənʤ
challengeundef
challengeableundef
challenge cupundef
challengedundef
challengerundef
challengesundef
challenge someone to a return game (match)undef
challenge trophiesundef
challenge trophyundef
m challengenoun Eng
m challengernoun
Report or add missing word to a dictionary...