clapnoun USA: klæ'p UK: klæp
clapv intrans v USA: klæ'p UK: klæp
clap on the backexp USA: klæ'p ɔ'n ðiː· bæ'k UK: klæp ɔn ðiː bæk
clap one's handv USA: klæ'p wʌ'nz hæ'nd UK: klæp wʌnz hænd
clap tov trans v USA: klæ'p tʌ· UK: klæp tuː
clapboardnoun USA: klæ'pbɔː"rd UK: klæpbɔːrd
clappingnoun USA: klæ'pɪ·ŋ UK: klæpɪŋ
give a clapv USA: gɪ'v eɪ' klæ'p UK: gɪv eɪ klæp
Report or add missing word to a dictionary...