COVID-19 Fight
499 matches in 16 dictionaries. Details
copnoun USA: kɔ'p UK: kɔp
copv trans v USA: kɔ'p UK: kɔp
copaceticadj
co-partnernoun USA: koʊ'pɔ"rtnəː· UK: koʊpɑtnər
co-partnershipnoun UK: koʊpɑtnəʃɪp
copenoun USA: koʊ'p UK: koʊp
copev trans v USA: koʊ'p UK: koʊp
copev trans v USA: koʊ'p UK: koʊp
copev intrans v USA: koʊ'p UK: koʊp
copecknoun UK: koʊpek
coped and mitredexp UK: koʊpt ənd maɪtərd
cope of heavennoun USA: koʊ'p ʌ·v he'vʌ·n UK: koʊp ɔv hevn
copernoun UK: koʊpə
cope-stonenoun
cope (with)exp USA: koʊ'p wʌ·ð UK: koʊp wɪð
cope with a situationexp USA: koʊ'p wʌ·ð eɪ' sɪ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: koʊp wɪð eɪ sɪtʃʊeɪʃn
cope with sgv
Report or add missing word to a dictionary...