COVID-19 Fight
count onv intrans v USA: kaʊ'nt ɔ'n UK: kaʊnt ɔn
count onv intrans v USA: kaʊ'nt ɔ'n UK: kaʊnt ɔn
keep one's countenancev USA: kiː'p wʌ'nz kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kiːp wʌnz kaʊntɪnəns
Report or add missing word to a dictionary...