COVID-19 Fight
counterweightnoun USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: kaʊntəweɪt
counterweightv trans v USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: kaʊntəweɪt
counterweight blockexp USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t blɔ'k UK: kaʊntəweɪt blɔk
counterweighted windowexp UK: kaʊntəweɪtɪd wɪndoʊ
door counterweightexp USA: dɔː'r kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: dɔːr kaʊntəweɪt
Report or add missing word to a dictionary...