COVID-19 Fight
23 matches in 7 dictionaries. Details
csatlakozikv
  1. rally
   USA: ræ'liː· UK: ræliː
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
  1. fall into line with
   USA: fɔ'l ɪ"ntʌ· laɪ'n wʌ·ð UK: fɔːl ɪntuː laɪn wɪð
  1. associate oneself
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t wʌ"nse'lf UK: əsoʊʃɪeɪt wʌnself
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
  1. adjoin
   USA: ʌ·ʤɔɪ'n UK: əʤɔɪn
  1. abut
   USA: ʌ·bʌ't UK: əbʌt
csatlakozik a sorbav
  1. fall into line with
   USA: fɔ'l ɪ"ntʌ· laɪ'n wʌ·ð UK: fɔːl ɪntuː laɪn wɪð
csatlakozik a társasághozexp
  1. make one of the party
   USA: meɪ'k hwʌ'n ʌ·v ðiː· pɔ'rtiː· UK: meɪk wʌn ɔv ðiː pɑtiː
csatlakozik vkihezv
  1. stand in with sy
   USA: stæ'nd ɪ'n wʌ·ð saɪ'
  1. hook on sy
   USA: hʊ'k ɔ'n saɪ'
csatlakozik vmihezv
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
csatlakozikv
  1. nagyobb egységhez integrieren
   ɪnte'griːrən
csatlakozik vmihezv
csatlakoziknoun
  1. figurative ranger
csatlakozikv
 1. vasútvonal
csatlakozik vkihezv
csatlakozik vmihezv
csatlakozikv
  1. przyłączyć się przystąpić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przystąpię
   1. thirdPersonSingular:
   2. przystąpi
   1. seeAlso:
  2. przyłączyć się przystępować
   1. firstPersonSingular:
   2. przystępuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. przystępuje
   1. seeAlso:
  3. dołączać się
   1. firstPersonSingular:
   2. dołączam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. dołącza się
   1. seeAlso:
  4. dołączyć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. dołączę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. dołączy się
   1. seeAlso:
  5. przyłączyć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przyłączę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. przyłączy się
   1. seeAlso:
  6. przyłączać się
   1. firstPersonSingular:
   2. przyłączam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. przyłącza się
   1. seeAlso:
 1. kommunikáció
  1. połączyć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. połączę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. połączy się
   1. seeAlso:
  2. łączyć się
   1. firstPersonSingular:
   2. łączę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. łączy się
   1. seeAlso:
csatlakozikundef
  1. unirsi
   akihez: a
  1. sovrapporsi
   amihez: a
 1. eszméhez
  1. figurative gen raggiungere
   akihez/amihez: tárgyeset raggiúngere
  1. figurative gen old raggiugnere
   akihez/amihez: tárgyeset
  1. associarsi
   akihez/amihez: a
  1. appigliarsi
   akihez/amihez: a
  1. aggregarsi
   akihez/amihez: a
 2. nézethez, párthoz stb.
csatlakozik a társasághozundef
csatlakozik véleményhez, nézethezundef
csatlakozik vkihezundef
  1. accompagnarsi
   akihez: con
 1. többnyire pej.
  1. figurative accodarsi
csatlakozik vmihezundef
  1. rare accedere
   accédere
nem csatlakozik hozzáundef
  1. dissociarsi
   amitől: da
Report or add missing word to a dictionary...