COVID-19 Fight
24 matches in 7 dictionaries. Details
csodásadj
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. wonderful
   USA: wʌ'ndəː·fʌ·l UK: wʌndəfəl
  1. informal wizard
   USA: wɪ'zəː·d UK: wɪzəd
  1. portentous
   USA: pɔː·rte'ntʌ·s UK: pɔːtentəs
  1. informal phenomenal
   USA: fʌ·nɔ'mʌ·nʌ·l UK: fɪnɔmɪnl
  1. heavenly
   USA: he'vʌ·nliː· UK: hevnliː
  1. divvy
   USA: dɪ'viː· UK: dɪviː
csodásanadv
  1. wonderfully
   USA: wʌ'ndəː·fliː· UK: wʌndəfəliː
csodás dologexp
  1. cat's whiskers
   USA: kæ'ts hwɪ'skəː·z UK: kæts wɪskəz
  1. cat's pajamas
   USA: kæ'ts pʌ·ʤæ'mʌ·z UK: kæts pəʤɑməz
  1. cat's meow
   USA: kæ'ts miː·aʊ'
csodás hatásúadj
  1. wonderworking
   UK: wʌndəwəːkɪŋ
csodás illatúadj
  1. ambrosial
   USA: æ·mbroʊ'ʒʌ·l
csodásnoun
csodásadj
csodásundef
csodásundef
  1. taumaturgico
   taumatúrgico
  1. splendido
   spléndido
  1. paradisiaco
   paradisíaco
  1. mitico
   mítico
  1. literary mirobolano
  1. literary mirabolano
  1. literary Tuscan maraviglioso
  1. magnifico
   tsz: -ci rég.: chi magnífico
  1. literary inenarrabile
   inenarràbile
csodásadj
  1. literary leggiadro
csodásanundef
csodás dolgot visz véghezundef
csodás dolognoun
csodás módonundef
csodás módon / csoda révén meggyógyultundef
csodás tehetségundef
drágakövek csodás hatásáról szóló könyvnoun
 1. középkor
Report or add missing word to a dictionary...