COVID-19 Fight
62 matches in 8 dictionaries. Details
dörzsölv
 1. naut
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. ream
   USA: riː'm UK: riːm
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. fray
   USA: freɪ' UK: freɪ
  1. chafe
   USA: tʃeɪ'f UK: tʃeɪf
  1. chafe
   USA: tʃeɪ'f UK: tʃeɪf
dörzsöl, dörgölnoun
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
dörzsölésnoun
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
  1. scraping
   USA: skreɪ'pɪ·ŋ UK: skreɪpɪŋ
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. friction
   USA: frɪ'kʃʌ·n UK: frɪkʃn
 1. techn
  1. chafing
   USA: tʃeɪ'fɪ·ŋ UK: tʃeɪfɪŋ
dörzsöléses átpauzálásnoun
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
dörzsölninoun
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
dörzsölőnoun
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
dörzsölődésnoun
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. friction
   USA: frɪ'kʃʌ·n UK: frɪkʃn
dörzsölődikv
  1. rub against
   USA: rʌ'b ʌ·ge'nst UK: rʌb əgenst
dörzsölőkendőnoun
 1. print
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
dörzsölőkőnoun
  1. muller
   USA: mʌ'ləː· UK: mʌlər
dörzsölőpárnanoun
 1. electr
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
dörzsöltadj
  1. informal US slick
   USA: slɪ'k UK: slɪk
  1. hip
   USA: hɪ'p UK: hɪp
  1. informal flash
   USA: flæ'ʃ UK: flæʃ
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
dörzsölt fickónoun
  1. slicker
   USA: slɪ'kəː· UK: slɪkər
  1. fly customer
   USA: flaɪ' kʌ'stʌ·məː· UK: flaɪ kʌstəmər
  1. coon
   USA: kuː'n UK: kuːn
dörzsölt fickó" tud egyet-mástexp
  1. he knows a thing or two
   USA: hiː' noʊ'z eɪ' θɪ'ŋ əː· tuː' UK: hiː noʊz eɪ θɪŋ ɔːr tuː
dörzsöl, vakarnoun
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
csiszolópapírral dörzsöl/csiszolv
  1. sand
   USA: sæ'nd UK: sænd
minden hájjal megkent "dörzsölt" fickóexp
  1. he knows a trick or two
   USA: hiː' noʊ'z eɪ' trɪ'k əː· tuː' UK: hiː noʊz eɪ trɪk ɔːr tuː
dörzsölv
  1. scheuern
   'ʃɔʏɐn
  1. rippen
   'rɪpən
dörzsölésnoun
  1. Strich
   'ʃtrɪç
  1. e Reibung
   'raɪbʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Reibungen
   1. genitiveForm:
   2. Reibung
dörzsölődikv
  1. reiben
   'raɪbən
Report or add missing word to a dictionary...