COVID-19 Fight
35 matches in 7 dictionaries. Details
dühöngv
  1. storm
   USA: stɔː'rm UK: stɔːm
  1. rave
   USA: reɪ'v UK: reɪv
  1. rampage
   USA: ræ'mpeɪ"ʤ UK: ræmpeɪʤ
  1. informal ramp
   USA: ræ'mp UK: ræmp
  1. rage
   USA: reɪ'ʤ UK: reɪʤ
  1. chafe
   USA: tʃeɪ'f UK: tʃeɪf
  1. informal carry on
   USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
dühöng a szélexp
  1. it blows great guns
   USA: ʌ·t bloʊ'z greɪ't gʌ'nz UK: ɪt bloʊz greɪt gʌnz
dühöngésnoun
  1. rampage
   USA: ræ'mpeɪ"ʤ UK: ræmpeɪʤ
  1. rage
   USA: reɪ'ʤ UK: reɪʤ
  1. impetuosity
   UK: ɪmpetʃʊɔsɪtiː
  1. fury
   USA: fyʊ'riː· UK: fjʊəriː
  1. frenzy
   USA: fre'nziː· UK: frenziː
  1. bluster
   USA: blʌ'stəː· UK: blʌstər
dühöngőadj
  1. raving
   USA: reɪ'vɪ·ŋ UK: reɪvɪŋ
  1. informal rampageous
   UK: ræmpeɪʤəs
  1. raging
   USA: reɪ'ʤɪ·ŋ UK: reɪʤɪŋ
 1. med
  1. maniac
   USA: meɪ'niː·æ"k UK: meɪnɪæk
  1. impetuous
   USA: ɪ"mpe'tʃwʌ·s UK: ɪmpetʃʊəs
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. fuming
   USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
  1. frenzied
   USA: fre'nziː·d UK: frenzɪd
  1. berserk
   USA: bəː·səː'k UK: bəːsəːk
dühöngő háborúexp
  1. grim war
   USA: grɪ'm wɔː'r UK: grɪm wɔːr
dühöngő őrültexp
  1. raving lunatic
   USA: reɪ'vɪ·ŋ luː'nʌ·tɪ"k UK: reɪvɪŋ luːnətɪk
  1. maniac
   USA: meɪ'niː·æ"k UK: meɪnɪæk
  1. a raving lunatic
   USA: eɪ' reɪ'vɪ·ŋ luː'nʌ·tɪ"k UK: eɪ reɪvɪŋ luːnətɪk
dühöngveadv
  1. impetuously
   UK: ɪmpetʃʊəsliː
dühöngv
  1. tosen
   'toːzən
  1. kollern
   'kɔlɐn
  1. Kollern
   'kɔlɐn
dühöngésnoun
  1. e Wut
   'vuːt
   1. genitiveForm:
   2. Wut
  1. e Raserei
   raːzə'raɪ
   1. pluralForm:
   2. Rasereien
   1. genitiveForm:
   2. Raserei
dühöngõadj
dühöngőadj
  1. rabiat
   ra'biaːt
  1. besessen
   bə'zɛsən
dühöngv
 1. betegség, járvány
dühöngv
 1. járvány
dühöngv
  1. rager
   informal
dühöngésnoun
dühöngőnoun
dühöngundef
 1. pl. vihar
  1. literary insultare
 2. vihar járvány stb.
 3. vihar, járvány stb.
  1. fremere
   frémere
dühöngésundef
 1. természeti elemeké
  1. literary ira
  1. rare frenesia
   frenesía
dühöngésnoun
Report or add missing word to a dictionary...